Programma's

4. Onderwijs

4. Onderwijs

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid).

Wat willen we?

We willen dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs.

Ontwikkelingen

Onderwijshuisvesting
Voor onderwijshuisvesting bestaan de activiteiten uit het afronden van de verbouwing van de basisscholen Lindenhage/'t Kofschip aan de Platanenlaan, het realiseren van verbouwing Carrousel/de Maatjes (Kard. de Jongstraat) en de verbouwing van de Guido Gezellestraat, volgens het vastgestelde programma 2020. We bereiden besluitvorming voor over haalbaarheidsonderzoeken voor vervangende nieuwbouw voor basisscholen Wissel/Tamboerijn in combinatie met mogelijk een locatie voor het voortgezet onderwijs en sport (gymaccommodatie) in de stad Zevenaar.
In 2019 is begonnen met de actualisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) met de gemeenten Duiven en Montferland. Dit ronden wij naar verwachting af in 2021.

Beleidskaders

 • Beleidsplan Onderwijs en Jeugd Zevenaar 2015-2019 (vastgesteld in 2015)
 • Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar)
 • Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 2014 (Liemers) (vastgesteld in 2014)
 • Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (vastgesteld in 2019)
 • Kansen voor Morgen visiedocument Lokaal onderwijsbeleid Rijnwaarden 2016-2018 (vastgesteld in 2016)
 • Visiedocument 'De verbinding  van onderwijs en jeugd in de Liemers' (2015) (vastgesteld in 2015)
 • Visiedocument 'Ouderbetrokkenheid: 1+1=3' OOGO De Liemers 2015 (vastgesteld in 2015)
 • Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018)
 • Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)
 • Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (vastgesteld in 2019)
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (vastgesteld in 2019)
 • Nota Vastgoedbeleid gemeente Zevenaar (2016)
 • Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019
 • Verordening leerlingenvervoer Zevenaar 2018

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 5.575

4,0 %

Baten

€ 955

0,7 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 09:41:54 met de export van 06/16/2020 09:39:27