Programma's

6. Sociaal domein

6. Sociaal domein

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, arbeidsparticipatie, leefbaarheid en wijkgericht werken, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. Samen vormen deze beleidsvelden het Sociaal Domein. Hier rekenen we ook natuur- en milieueducatie toe. Voor het realiseren van de opgaven in het Sociaal Domein nemen we ook onderdelen uit de beleidsvelden sport, cultuur, veiligheid, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, gezondheid en onderwijs mee die bij andere programma's zijn ondergebracht.

Om de doelstellingen op het gebied van jeugd en maatschappelijke ondersteuning te bereiken hebben en de zorg in onze gemeente beter te organiseren, hebben we 10 integrale ontwikkelroutes opgesteld. Hiermee kunnen we inzet van duurdere zorg voorkomen en kostenbesparingen in maatwerkvoorzieningen realiseren.
De 10 ontwikkelroutes zijn:

 1. Vergroten van opgroeikansen
 2. Bevorderen gezonde leefstijl van inwoners
 3. Versterken samenwerking tussen zorg en veiligheid
 4. Bevorderen regie woonsituatie van kwetsbare inwoners (beschermd wonen)
 5. Bevorderen zelfstandig wonen ouderen
 6. Versterken van samenwerking maatschappelijke partners
 7. Vergroten van ruimte voor initiatieven
 8. Vergroten toegankelijkheid van informatie, advies, ondersteuning en zorg
 9. Vergroten grip op kosten en flexibiliteit om in te spelen op innovatie inkoop en initiatieven van inwoners en andere partners
 10. Versterken van het tellen, luisteren en vertellen om ontwikkelingen in het sociaal domein te volgen (verhalen inwoners, cliëntervaring, kwantitatieve informatie).

Wat willen we?

Wij willen de kansen en mogelijkheden van (kwetsbare) inwoners vergroten.

Ontwikkelingen

Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 en Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet
In januari 2020 stelde uw raad de Beleidsvisie Sociaal Domein 2020-2023 en het Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet vast. De Beleidsvisie Sociaal Domein is een zogenaamd parapluvisie voor het volledige sociale domein van de gemeente Zevenaar. Volledigheidshalve vermelden we de leidende principes, randvoorwaarden en ambities hieronder.

Leidende principes Sociaal Domein Zevenaar:

 1. Rechtszekerheid - we doen wat nodig is
 2. Primaire levensbehoeften - eigen verantwoordelijkheid
 3. Positieve gezondheid - samen verantwoordelijk
 4. Integrale benadering - de mens staat centraal
 5. Van en voor inwoners - inclusieve samenleving
 6. Participatie - netwerk samenleving
 7. Regionale samenwerking - slim volgen en in de basis en voorop lopen waar nodig.

Randvoorwaarden beleid en uitvoering Sociaal Domein Zevenaar:

 • Financiele beheersbaarheid
 • Inrichting opdrachtgever-opdrachtnemerschap
 • Data gestuurd werken

De ambities voor het Sociaal Domein in Zevenaar zijn:

 1. Wij doen (alleen) wat nodig is
 2. Meer inwoners in Zevenaar leven in een (sociaal) veilige omgeving
 3. Meer inwoners doen zo zelfstandig mogelijk mee aan de maatschappij

In deze rapportage treft u nog bij de onderdelen "Omschrijving" en "Wat willen we?" bij dit programma, de doelstellingen en ambities van de ingetrokken Beleidskader Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder aan. In de eerstvolgende rapportages van de P&C-cyclus voor het jaar 2020 passen we deze aan. De ontwikkelroutes komen te vervallen (ook in de activiteiten) en worden vervangen door de leidende principes en de randvoorwaarden. De ambities worden opgenomen onder "Wat willen we?". In deze rapportage nemen we wel de nieuwe beleidsdoelstellingen op, zodat we daar in de volgende P&C-documenten over kunnen rapporteren.

Noodpakket banen en economie/Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Met dit pakket krijgen zelfstandige ondernemers extra ondersteuning. Een van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeente (RSD). Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Gemeenten worden volledig gecompenseerd door het Rijk voor het extra beroep op aanvullende bijstand, bedrijfskapitaal en voor uitvoeringskosten.

Nieuwe Wet Inburgering
Een belangrijke ontwikkeling de komende jaren is de herziening van het inburgeringsstelsel. Er zijn te veel belemmeringen in het huidige stelsel voor een goede start van participatie in de Nederlandse samenleving. Volgens het ministerie van SZW is het stelsel ingewikkeld, niet effectief en staat teveel op zichzelf. Aanpassingen van het inburgeringsstelsel moeten zorgen dat gemeenten betere mogelijkheden krijgen om zoveel mogelijk nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk en op het vereiste taalniveau te krijgen. De gemeente krijgt hierin de regierol en wordt onder andere weer verantwoordelijk voor het inburgeringsonderwijs. De nieuwe Wet Inburgering is uitgesteld en gaat in per 1 juli 2021. Samen met de Regionale Sociale Dienst de Liemers en andere partners bereiden wij ons voor op deze nieuwe taak.

Ontwikkelingen doelgroepenvervoer
De begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024 van de BVO DRAN is geactualiseerd n.a.v. de resultaten van de aanbesteding. Deze resultaten krijgen hun effect vanaf augustus 2020. In de hogere bijdrage voor 2020 en verdere jaren is rekening gehouden met de jaarlijkse indexering voor de kosten van vervoer (+6,7%). Daarnaast is rekening gehouden met een toename van de hoeveelheid vraagafhankelijk vervoer (+10%) en routegebonden vervoer (5% leerlingenvervoer en 15% jeugdwet). Op basis van de ontwerp meerjarenbegroting 2021-2024  nemen de kosten de komende jaren fors toe. Een uitgebreide toelichting over de opzet van de MJB BVO DRAN waarin de hiervoor genoemde percentages worden geduid volgt in juni 2020. Een nadere duiding en vertaling naar de Zevenaarse situatie vindt plaats in de businesscase doelgroepenvervoer. De businesscase brengt beleidskeuzes in beeld die leiden tot een andere werkwijze en besparingspotenteel. Wij informeren u over de uitkomsten en indien deze keuzes raadsbesluiten vragen leggen wij deze aan u voor.

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
De Tweede Kamer heeft in maart 2020 een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aangenomen. De wijziging gaat in per 2021 en houdt in dat de vroegsignalering van problematische schulden een wettelijke taak van de gemeente wordt. Bij een signaal van schuldeisers dat er sprake is van betalingsachterstanden, moet de gemeente een aanbod doen waarin de inwoner wordt gewezen op mogelijkheden voor hulp vanuit de gemeente. In de Zevenaarse pilot Schuldenvrij is hiermee al ervaring opgedaan. Daarnaast krijgt de gemeente adviesrecht wanneer bij de rechtbank een aanvraag voor schuldenbewind wordt gedaan.

Impact tarieven nieuwe inkoop Jeugd en Wmo
Momenteel wordt er binnen de regionale inkoop Jeugd en Wmo gewerkt aan een nieuwe aanbesteding die ingaat vanaf 1 juli 2020. Een onderdeel van dit aanbestedingsproces is dat bestaande zorg en ondersteuningsproducten bekeken worden. Indien nodig worden producten verwijderd, aangepast of vernieuwd. Dit resulteert uiteindelijk in andere tarieven. Deze tarieven zijn nog niet definitief bekend. Hierdoor hebben wij nog niet kunnen berekenen wat deze nieuwe tarieven voor effect gaan hebben op de totale zorguitgaven in het kader van de Jeugdwet en Wmo.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 57.337

41,6 %

Baten

€ 11.568

8,5 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 09:41:54 met de export van 06/16/2020 09:39:27