Financiën

Financieel meerjarenbeeld

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Baten

Meerjarenbegroting 2019-2022

135.420

118.817

118.564

117.946

Tot 1e Voortgangsrapportage

1.506

69

69

69

Baten tot 1e Voortgangsrapportage

136.926

118.886

118.633

118.015

Mutaties 1e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

312

179

295

296

2. Actualisatie bestaand beleid

-1.009

338

1.212

4. Administratieve wijzigingen

39

39

39

39

Totaal baten 1e Voortgangsrapportage

-658

557

1.546

335

Totaal Baten

136.268

119.443

120.179

118.351

Lasten

Meerjarenbegroting 2019-2022

139.034

120.797

120.709

117.874

Tot 1e Voortgangsrapportage

3.015

-84

-117

-42

Lasten tot 1e Voortgangsrapportage

142.049

120.713

120.592

117.832

Mutaties 1e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

427

-30

-27

-14

2. Actualisatie bestaand beleid

-573

271

789

203

4. Administratieve wijzigingen

39

39

39

39

Totaal lasten 1e Voortgangsrapportage

-107

281

801

228

Totaal Lasten

141.942

120.994

121.393

118.060

Saldo voor bestemming

-5.674

-1.550

-1.214

291

Mutaties reserves

Onttrekkingen

3.304

1.077

1.065

473

Toevoegingen

2.056

1.659

411

411

Totaal mutaties reserves

1.249

-582

654

63

Saldo na bestemming

-4.425

-2.132

-560

353

Toelichting ontwikkelingen Financieel meerjarenbeeld

Uitgangspunt bij onze planning & control-instrumenten is dat wij steeds het verloop van de begroting schetsen. Dit betekent dat u steeds aansluiting ziet bij het vorige door u vastgestelde P&C-instrument. In dit geval is de Meerjarenbegroting 2020-2023 het vertrekpunt voor de financiële overzichten. Na de vaststelling van de Meerjarenbegroting hebt u nog enkele besluiten genomen met een financiële impact. Deze presenteren wij als 'Wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage'. In de bijlagen treft u hiervan een overzicht aan. De meeste aandacht besteden wij uiteraard aan de financiële ontwikkelingen van deze voortgangsrapportage.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Saldo

Meerjarenbegroting 2019-2022

-3.823

-2.551

-1.468

135

Tot 1e Voortgangsrapportage

-51

142

163

111

Saldo voor 1e Voortgangsrapportage

-3.874

-2.409

-1.305

246

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Baten

-658

557

1.546

335

Lasten

-107

281

801

228

Saldo 1e Voortgangsrapportage

-551

276

745

107

Financieel meerjarenbeeld

-4.425

-2.132

-560

353

Toelichting ontwikkelingen 1e Voortgangsrapportage

Toelichting ontwikkelingen 1e Voortgangsrapportage

De belangrijkste effecten (afwijkingen groter dan € 100.000) voor 2020 zijn:  

Bezuinigingsvoorstel vastgoed                     € 1.500.000 N
Vanwege het uitstellen van de verkoop van vastgoed zoals opgenomen in het bezuinigingsvoorstel ontstaat er een nadeel in de begroting. Het incidentele nadeel op boekwinst ontstaat door de verschuiving en/of afstel van verkoop van deze panden. In 2020 is dit nadeel € 1.500.000. In 2021 ontstaat een voordeel van € 300.000,- en in 2022 een voordeel van € 655.000,- ten opzichte van de bezuinigingsmaatregel. Per saldo is dit een negatieve incidentele afwijking van € 545.000 in de begroting.
Dit nadeel wordt deels veroorzaakt doordat de verkoop van Vestersbos is komen te vervallen. Er loopt nu een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw voor primair- en voortgezet onderwijs op deze locatie.
Deze locatie was eerst deels aangemerkt voor woningbouw en is in die hoedanigheid verwerkt als bezuinigingsmaatregel. Met een andere bestemming (onderwijs) wordt deze bezuiniging vooralsnog niet behaald. De gederfde boekwinst bedraagt ca € 250.000,-.Naast het incidentele nadeel is ook sprake van een nadeel in de exploitatiekosten in 2021 van circa € 135.000, aflopend naar een nadeel van circa € 107.000 in 2023. Het nadeel dat in 2023 resteert, is volledig te wijten aan het feit dat de verkoop Vestersbos niet doorgaat en de exploitatiekosten doorlopen totdat dit pand verkocht of gesloopt is.
De verschuivingen in tijd hebben te maken met het opstellen van de ruimtelijke kaders zodat we vastgoed  voor de juiste marktconforme prijs kunnen verkopen.
Om de verkoop van de panden mogelijk te maken zijn er frictiekosten in de vorm van wijzigingskosten van bestemmingsplannen en (mogelijke) bodemonderzoeken. Mogelijk dat het wijzigen van bestemmingsplannen van locaties resulteert in een hogere verkoopopbrengst dan eerder is aangenomen. Daarvoor is er € 50.000 budget benodigd verdeeld over de jaren 2020 en 2021. Met dit bedrag is bij het incidentele nadeel rekening gehouden.
Om het verlies aan opbrengsten te compenseren starten we een onderzoek om vastgoed, wat niet in het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel is opgenomen, versneld te gaan verkopen.  

Inkomensvoorzieningen / uitkeringslasten                     € 620.000 N
Op grond van de voorlopige bijdrage (BUIG/gebundeld budget inkomensdeel) voor 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de prognose van de Regionale Sociale Dienst (RSD) van de te verwachten uitkeringslasten worden zowel de inkomsten als de uitgaven geactualiseerd. In de Kadernota e.o. meerjarenbegroting 2021-2024 wordt een voorstel opgenomen waarin de structurele effecten voor de inkomensvoorzieningen zullen worden verwerkt.

Actualiseren budgetten voor het minimabeleid                  € 263.000 N
De diverse budgetten voor het minimabeleid worden geactualiseerd n.a.v. de prognose van de te verwachten kosten voor 2020 en werkelijke uitgaven over 2019. Een deel van de stijging (€ 24.000) heeft betrekking op incidentele implementatiekosten voor de GelrePas. Het overige deel is naar verwachting structureel en nemen we mee in de op te stellen Kadernota 2021-2024.

Inhuur derden wegens ziekte                        € 250.000 N
De prognose van het ziekteverzuim en de ontwikkeling van het budget ziektevervanging zien er ongunstig uit. Met name de vervanging van een aantal langdurig zieke medewerkers vraagt veel van het budget. We ramen in 2020 incidenteel € 250.000 bij. Hiermee komt het bijgestelde budget 2020 uit op € 540.000.

Algemene Uitkering gemeentefonds                     € 122.000 N
De berekening van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op een steeds groeiend aantal maatstaven. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld het aantal inwoners, het aantal basisschoolleerlingen, het aantal woonruimten en de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen. Ten behoeve van de 1e Voortgangsrapportage 2020 hebben wij  de belangrijkste maatstaven geactualiseerd (= aangepast aan de werkelijke gegevens per 1 januari 2020). Met name de stijging van de WOZ-waarden, hoger dan we bij het opstellen van de begroting verwachtten, leidt tot een daling van de raming. Daarnaast hebben we de berekening aangepast aan de laatst verschenen circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het effect hiervan is voor de jaren 2020 tot en met 2023 echter relatief gering.

Precario op kabels en leidingen                        € 116.000 N
De raming voor precariobelasting op kabels en leidingen is structureel te hoog opgenomen.  

Bouwaanvragen; extra legesinkomsten en extra capaciteit               € 100.000 V
Wij verwachten voor 2020 een stijging van de legesinkomsten, uitgaande van een toename van het aantal aanvragen in 2019 en het 1e kwartaal van 2020. Met name door enkele grote projecten (o.a. woningbouw BAT-terrein en 7poort) kunnen we de opbrengsten bijramen met € 315.000. Voor de afhandeling hiervan hebben we extra ondersteuning nodig. De kosten hiervan ramen we op € 215.000.

GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)            € 110.000 V
In november 2019 is de begroting vastgesteld van de GRHVOL. De ramingen in onze begroting worden hier op afgestemd. In afwachting van de (concept) meerjarenbegroting 2021 van de GRHVOL worden de structurele effecten verwerkt in de Kadernota 2021-2024 en/of de meerjarenbegroting 2021-2024.

Actualiseren bijdrage 2020 GR-SDL-RSD exploitatielasten               € 114.000 V
Op basis van de definitieve begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers voor wat betreft de exploitatielasten van de Regionale Sociale Dienst (RSD) actualiseren wij de verdeling over de diverse budgetten binnen het sociaal domein. Het gaat om een incidenteel voordeel.  

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland     € 130.000 V
Op grond van de bijgestelde begroting 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) is de bijdrage voor deelnemende gemeenten verlaagd. Voor Zevenaar is het te verwachte voordeel voor 2020, lagere bijdrage aan de MGR, € 100.000. Daarnaast verwachten we dat de bijdrage voor begeleiding van personen met loonwaarde < 25% lager zal zijn (voordeel € 30.000) i.v.m. de hogere uitstroom in het afgelopen jaar (2019).

Aanpassing rente i.v.m. aantrekken vaste financieringsmiddelen             € 344.000 V
Door het aantrekken van 3 vaste geldleningen voor in totaal € 25 miljoen tegen zeer lage rentetarieven worden de ramingen op het taakveld Treasury aangepast.

Actualisatie belastinginkomsten                         € 433.000 V
Naar aanleiding van herwaardering WOZ, de vaststelling van de belastingverordeningen in december 2019 en de doorberekende areaaluitbreiding verwachten wij meer belastinginkomsten voor 2020.  

Actualisatie bezuiniging door uitbreiding Groot Holthuizen               € 1.500.000 V
De bezuiniging wegens de uitbreiding Groot Holthuizen met ca. 100 woningen in een nieuw buurtschap is met een jaar doorgeschoven, van 2019 naar 2020. Dit betekent in 2020 een incidenteel positief resultaat van € 1.500.000 en voor de jaren vanaf 2021 een structureel voordeel van € 30.000 wegens renteverschillen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 09:41:54 met de export van 06/16/2020 09:39:27