Bijlagen

Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage

In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de meerjarenbegroting 2020-2023 waren verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft administratieve wijzigingen en de wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage.

De wijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage betreffen de verwerking van uw besluiten in de afgelopen maanden die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt waren.

In de administratieve wijzigingen nemen wij aanpassingen op de vastgestelde begroting op, zonder financieel effect.

Wijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Baten

tableCell24

tableCell25

tableCell26

tableCell31

3. Economie

Verlaging Vermakelijkhedenretributie

50

50

50

50

Totaal programma

50

50

50

50

6. Sociaal domein

Herschikking bezuiniging jeugd en wmo

10

Totaal programma

10

Totaal baten

60

50

50

50

Lasten

tableCell24

tableCell25

tableCell26

tableCell31

0. Bestuur en ondersteuning

Herschikking bezuiniging jeugd en wmo

-265

716

954

742

Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019

11

6

-9

-18

Totaal programma

-254

721

945

724

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019

35

-31

-27

-28

Totaal programma

35

-31

-27

-28

3. Economie

Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019

16

9

9

10

Verwerking amendement Economische visie de Liemers 2040

-45

-45

-45

Totaal programma

-29

-36

-36

10

4. Onderwijs

Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019

-52

-38

-32

-29

Totaal programma

-52

-38

-32

-29

5. Sport, cultuur en recreatie

Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019

27

6

-11

21

Totaal programma

27

6

-11

21

6. Sociaal domein

Herschikking bezuiniging jeugd en wmo

409

-726

-964

-752

Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019

-5

-6

-8

-5

Totaal programma

404

-732

-972

-757

7. Volksgezondheid en milieu

Herschikking bezuiniging jeugd en wmo

10

10

10

10

Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019

-16

-18

-16

-12

Totaal programma

-6

-8

-6

-2

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019

-1

-1

2

Totaal programma

-1

-1

2

Totaal lasten

125

-119

-136

-61

Saldo voor bestemming

-65

169

186

111

Mutaties reserves

Onttrekkingen

14

-26

-23

Toevoegingen

Totaal mutaties reserves

14

-26

-23

Saldo na bestemming

-51

142

163

111

Toelichting Wijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen
Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019
Bij raadsbesluit van 18 december 2019 is de met ingang van 2019 de Nota activeriings- en afschrijvingsbeleid 2019 vastgesteld.

2. Actualisatie bestaand beleid
Herschikking bezuiniging jeugd en wmo
Door de Taskforce sociaal domein zijn de verbetervoorstellen voor jeugd en wmo verder geconcretiseerd. Dit betekent een herschikking van de budgetten. Per saldo budgettair neutraal met uitzondering van het eerste jaar (2020).

Verlaging Vermakelijkhedenretributie
De opbrengst van de vermakelijkhedenretributie wordt aangepast van € 80.000 structureel naar € 30.000 vanaf 2020. Dit naar aanleiding van de besluitvorming in de raad van 29 januari.

Verwerking amendement Economische visie de Liemers 2040
Bij de besluitvorming op 3 juli 2019 heeft uw raad het voorstel voor de 'Economische visie de Liemers 2040' geamendeerd. Besloten is om de benodigde middelen niet toe te kennen en deze opnieuw aan de orde te stellen bij de begroting 2020-2023. Met deze begrotingswijziging wordt uw besluit geëeffectueerd.

Administratieve wijzigingen

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

0. Bestuur en ondersteuning

Correctie budget vervoer dagbesteding Wmo

2

2

2

2

inhuurbudgetten BOR ingezet ten behoeve van structurele formatie

-123

-123

-123

-123

Invoeren omgevingswet corr 20-221

-69

Reserve-mutaties van 2019 naar ivm niet bestede middelen in 2019

702

Uitwisselen subsidie Santé met salarislasten afdeling MD

-46

-46

-46

-46

Verzekeringen en bankkosten

-1

-1

-1

-1

Totaal programma 0.

465

-169

-169

-169

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

inhuurbudgetten BOR ingezet ten behoeve van structurele formatie

123

123

123

123

Overboeking budget website BurchtSevenaer van parkeren naar toerisme

Reserve-mutaties van 2019 naar ivm niet bestede middelen in 2019

-7

Totaal programma 2.

116

123

123

123

3. Economie

Reserve-mutaties van 2019 naar ivm niet bestede middelen in 2019

9

Totaal programma 3.

9

0

0

0

5. Sport, cultuur en recreatie

Overboeking budget website BurchtSevenaer van parkeren naar toerisme

Reserve-mutaties van 2019 naar ivm niet bestede middelen in 2019

-9

Verzekeringen en bankkosten

1

1

1

1

Totaal programma 5.

-8

1

1

1

6. Sociaal domein

Correctie budget vervoer dagbesteding Wmo

-2

-2

-2

-2

Uitwisselen subsidie Santé met salarislasten afdeling MD

46

46

46

46

Totaal programma 6.

44

44

44

44

7. Volksgezondheid en milieu

Reserve-mutaties van 2019 naar ivm niet bestede middelen in 2019

-75

Totaal programma 7.

-75

0

0

0

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Invoeren omgevingswet corr 20-221

69

Reserve-mutaties van 2019 naar ivm niet bestede middelen in 2019

-620

Totaal programma 8.

-551

0

0

0

Totaal Administratieve wijzigingen

0

0

0

0

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 09:41:54 met de export van 06/16/2020 09:39:27