Algemeen

Voorwoord

Inleiding
Hierbij bieden wij u de 1e voortgangsrapportage 2020 aan. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de stand van zaken betreffende de realisatie en uitvoering van de begroting 2020. Het gaat over het beleid, de planning, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Deze rapportage biedt u de mogelijkheid om bij te sturen in activiteiten, prioriteiten en middelen.  

Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. Als wij u via andere kanalen over ontwikkelingen en voortgang (zoals bijvoorbeeld via de kwartaalrapportage sociaal domein en rapportages over de grondexploitatie) hebben geïnformeerd, doen wij dat in deze rapportage niet nogmaals. Dit gebeurt alleen als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

De peildatum van de rapportage is 15 maart 2020. De gevolgen van de coronacrisis waren medio maart nog nauwelijks in beeld en zijn daarom financieel en beleidsmatig niet vertaald, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De uitbraak van COVID-19 (corona) heeft een enorme impact op ons allemaal. Hoe groot die impact zal zijn, is nu onmogelijk om te bepalen. In de volgende P&C documenten nemen wij u voor zover mogelijk mee in de beleidsmatige en financiële gevolgen.

Opbouw
De opbouw van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de begroting 2020. De bezuinigingen maken integraal onderdeel uit van de begroting. In deze voortgangsrapportage vindt u daarom ook een monitoring van bezuinigingsmaatregelen.
Deze nota is zoals gebruikelijk ingericht op basis van de zogenaamde 3 W-vragen (Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het?). De tussentijdse verantwoording over het collegeprogramma maakt integraal onderdeel uit van deze rapportage. In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten uit het collegeprogramma. Zo krijgt u in één oogopslag een compleet beeld van de stand van zaken.

Financiën
De voortgangsrapportage laat voor het jaar 2020 een financieel nadeel van  € 551.000 zien, dit is inclusief de (nadelige) bijstelling van de bezuinigingsmaatregelen. Dit betekent dat het verwachte negatieve begrotingsresultaat in 2020 uiteindelijk uitkomt op  € 4.425.000. In 2021 en 2022 zien wij door het verschuiven van verkoopopbrengsten van 2020 naar latere jaren juist een lichte verbetering. Onze financiële situatie blijft zorgelijk, mede omdat het nog volstrekt onduidelijk is wat het effect wordt van de coronacrisis op ons financiële perspectief.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 09:41:54 met de export van 06/16/2020 09:39:27