Bijlagen

Overzicht activiteiten collegeprogramma

Naam activiteit

Jaar

Status

realisatie

2019

2020

1e VGR

0. Bestuur en ondersteuning

0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur

2020

0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente

2022

0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner

2022

0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten

2022

0.2.2 Datagedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk

2020

0.2.3 Harmoniseren gemeentelijke regelingen

2019

0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie

2022

0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers

2022

0.3.1 Uitvoeren Planning & Controlcyclus

2022

1. Veiligheid

1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen

2022

1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente

2021

2. Verkeer en vervoer

2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau

2020

2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering

2022

2.1.4 Investeren in veilige wegen

2019

2.1.5 Verbeteren en verduurzamen openbare verlichting

2019

2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen

2019

3. Economie

3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied

2019

3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar

2019

3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten 2019

2019

3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein

2021

3.2.4 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Markt en Muldershof

2022

3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen

2022

3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort

2021

3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort

2021

3.3.2 Stimuleren start-ups

2022

3.3.3 Verminderen regeldruk voor midden- en kleinbedrijf (MKB)

2022

3.4.1 Opstellen en uitvoeren marketingplan stad Zevenaar

2022

4. Onderwijs

4.1.1 Opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

2019

4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen

2022

4.1.4 Organiseren brede basisvoorziening voor jongste kinderen

2019

4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang

2022

4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu

2021

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1.1 Harmoniseren subsidiebeleid

2019

5.1.2 Ondersteunen samengaan sportverenigingen

2022

5.2.3 Ondersteunen culturele activiteiten

2020

5.2.5 Ondersteunen organisatie Kunstwerk!

2019

5.2.6 Ontwikkelen Turmac Cultuurfabriek

2019

5.3.1 Zorgdragen voor historisch erfgoed

2022

6. Sociaal domein

6.1.1 Stimuleren en faciliteren initiatieven in de samenleving

2022

6.1.2 Versterken samenwerking met en tussen maatschappelijke partners (zoals Caleidoz)

2022

6.2.1 Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo

2022

6.2.2 Stimuleren en ontwikkelen van preventieve activiteiten

2022

6.2.4 Ondersteunen mantelzorgers

2019

6.2.5 Ondersteunen vrijwilligers

2022

6.3.1 Begeleiden mensen naar werk

2020

6.3.3 Inburgeringsbeleid

2022

7. Volksgezondheid en duurzaamheid

7.2.1 Invoeren van circulaire economie in Zevenaar

2023

7.2.2 Energie neutraal maken eigen organisatie

2025

7.2.4 Onderzoeken mogelijkheden deelname campagne fairtrade gemeente

2021

7.2.5 Op weg naar aardgasvrij Zevenaar

2040

7.2.6 Uitvoeren 'Gelders Energieakkoord in uitvoering’ (2018-2023)

2023

7.2.8 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018-2023)

2023

8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

8.1.1 Invoeren Omgevingswet

2021

8.3.2 Regie op woningbouwprogramma

2019

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 09:41:54 met de export van 06/16/2020 09:39:27