Financiën

Monitoring bezuinigingen

Bij de meerjarenbegroting 2020-2023 is door u een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Dit pakket leidt tot het ombuigen van tekorten en een sluitende begroting in 2023. De opgave door de jaren heen en daarmee de totale duur van het bezuinigingsproces maken een goede monitoring van de voortgang van de realisatie noodzakelijk.
Samengevat laat de monitoring zien dat 40 van de 44 bezuinigingsvoorstellen volgens plan loopt, dat is ruim 90%. Eén bezuinigingsvoorstel heeft, mede gelet op het financiële belang, onze bijzondere aandacht; het voorstel van afstoten gemeentelijk vastgoed.  
In onderstaand overzicht ziet u per bezuinigingsvoorstel het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag met de huidige status. Indien bij een voorstel het bedrag niet wordt gehaald, dan leest u het aangepaste bezuinigingsbedrag terug in het "overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen". Op dit moment is de prognose dat van het totale bezuinigingspakket een bedrag van € 1.508.000 in 2020 niet wordt gehaald. Het nadeel in 2023 komt uit op € 150.000. Ook bij de monitoring van de bezuinigingen geldt dat de status, voortgang en het financiële effect is ingegeven zonder rekening te houden met de effecten van de coronacrisis.

Nr

Bezuinigingsvoorstel

2020

2021

2022

2023

Status

0. Bestuur en ondersteuning

1

Nieuw college met 4 wethouders (i.p.v. 5)

105.000

105.000

105.000

105.000

Gerealiseerd

2

Afboeken investeringen om structurele ruimte in de begroting te creëren.

197.000

197.000

197.000

197.000

Gerealiseerd

3

Afstoten gemeentelijk vastgoed

2.157.357

121.315

121.315

121.315

Bijsturing raad

4

Geen telefonie vanaf 18:00 uur tijdens avondopenstellingen

4.800

4.800

4.800

4.800

Gerealiseerd

5

Inflatiecorrectie 2020 inzetten als bezuiniging

480.000

480.000

480.000

480.000

Gerealiseerd

6

Structureel verlagen van de post onvoorzien

101.500

101.500

101.500

101.500

Gerealiseerd

7

Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023

0

0

285.000

570.000

Volgens plan

8

Belastingen en heffingen verhogen

512.000

912.000

1.212.000

1.212.000

Niet geheel volgens plan

9

Bezuinigingen bedrijfsvoering m.b.t. formatie en budgetten

0

0

350.000

500.000

Volgens plan

45

Implementatiebudget bezuinigingen

0

0

0

0

Volgens plan

46

Verhoging Precariobelasting ter dekking subsidiëring culturele festivals en Muziekstad

10.000

10.000

10.000

10.000

Gerealiseerd

Totaal  0. Bestuur en ondersteuning

3.567.657

1.931.615

2.866.615

3.301.615

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

10

Bezuinigingen op werkzaamheden gerelateerd aan infrastructurele projecten

41.300

55.500

69.700

83.900

Volgens plan

11

Bezuiniging op openbare wegen

0

145.000

145.000

145.000

Gerealiseerd

Totaal  2. Verkeer, vervoer en waterstaat

41.300

200.500

214.700

228.900

3. Economie

12

Herinrichting Markt en Muldershof niet uitvoeren

33.600

33.600

33.600

33.600

Gerealiseerd

13

Inleveren formatie voor bedrijvenloket

22.000

22.000

22.000

22.000

Gerealiseerd

Totaal  3. Economie

55.600

55.600

55.600

55.600

4. Onderwijs

14

Eerste twee dagdelen VVE bekostigen uit Rijksbudget OAB i.p.v. kinderopvang

150.000

140.000

130.000

120.000

Gerealiseerd

15

Onderzoek naar toekomst NME

0

0

150.000

150.000

Volgens plan

16

Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden

0

26.000

36.000

40.000

Volgens plan

17

Inrichten doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding

0

10.000

20.000

50.000

Volgens plan

18

Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke co-financiering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.

0

0

42.600

42.600

Volgens plan

19

Individuele leerlinggelden / onderwijsbegeleiding

0

110.000

110.000

110.000

Volgens plan

Totaal  4. Onderwijs

150.000

286.000

488.600

512.600

5. Sport, cultuur en recreatie

20

Financiële ondersteuning Zevenaar Run / Herfstloop stoppen

0

5.500

5.500

5.500

Volgens plan

21

Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)

0

0

0

18.000

Volgens plan

22

Afbouw subsidie aan Ataro BV

200.000

200.000

200.000

200.000

Gerealiseerd

23

Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie

17.500

17.500

0

0

Volgens plan

24

Stoppen subsidiëring culturele festivals en Muziekstad

0

0

0

30.000

Volgens plan

25

Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit

0

0

45.000

90.000

Volgens plan

26

Openbaar groen (integraal beheer openbare ruimte)

60.000

90.000

90.000

90.000

Volgens plan

Totaal  5. Sport, cultuur en recreatie

277.500

313.000

340.500

433.500

6. Sociaal domein

27

Beëindigen pilot UWV

25.000

0

0

0

Gerealiseerd

28

Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk

0

0

4.900

9.800

Volgens plan

29

Financiële ondersteuning dorps- en wijkraden verlagen en beschikbare budget aanpassen aan huidige situatie

17.500

17.500

17.500

17.500

Volgens plan

30

Laten vervallen budget Vrijwilligerswerk

0

0

0

10.500

Volgens plan

31

Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk

0

0

67.000

67.000

Volgens plan

32

Herijking takenpakket Caleidoz

0

0

67.000

134.000

Volgens plan

33

Budget DoeDuiten beëindigen

60.000

100.000

100.000

100.000

Volgens plan

34

Laten vervallen inwonerspanel per 2023

0

0

0

15.000

Volgens plan

35

Het knooppunt mantelzorg stopzetten per 2021

0

130.000

130.000

130.000

Volgens plan

36

Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE

0

0

2.500

5.000

Volgens plan

37

Bijzondere bijstand - eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden

0

20.000

20.000

20.000

Volgens plan

38

Bijzondere bijstand - vergoeding huisinrichting verlagen

0

8.000

8.000

8.000

Volgens plan

39

Bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepas versoberen

50.000

50.000

50.000

105.000

Volgens plan

40

Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders

0

8.000

8.000

8.000

Volgens plan

41

Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren

1.000.000

1.350.000

1.650.000

2.000.000

Niet geheel volgens plan

Totaal  6. Sociaal domein

1.152.500

1.683.500

2.124.900

2.629.800

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

42

Bezuinigingen op invoering omgevingswet

50.000

50.000

50.000

0

Gerealiseerd

43

Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen

30.000

30.000

30.000

30.000

Niet geheel volgens plan

44

P&R Spoorallee laten vervallen

52.000

52.000

52.000

52.000

Volgens plan

Totaal  8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

132.000

132.000

132.000

82.000

Totaal vastgestelde bezuinigingen

5.376.557

4.602.215

6.222.915

7.244.015

In deze voortgangsrapportage stellen wij voor van de volgende bezuinigingsmaatregelen het bedrag aan te passen:

3

Afstoten gemeentelijk vastgoed

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

2.157.357

121.315

121.315

121.315

Aanpassing bij 1e VGR 2020

-1.500.000

164.512

518.996

-106.727

Aangepast bezuinigingsbedrag

657.357

285.827

640.311

14.588

8

Belastingen en heffingen verhogen

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

512.000

912.000

1.212.000

1.212.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Aangepast bezuinigingsbedrag

462.000

862.000

1.162.000

1.162.000

46

Verhoging Precariobelasting ter dekking subsidiëring culturele festivals en Muziekstad

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

10.000

10.000

10.000

10.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

7.000

7.000

7.000

7.000

Aangepast bezuinigingsbedrag

17.000

17.000

17.000

17.000

Totale aanpassingen

-1.543.000

121.512

475.996

-149.727

Hieronder het totaalsaldo van de vastgestelde bezuinigingen met het totaal van de aanpassingen.

2020

2021

2022

2023

Vastgestelde bezuiniging

5.376.557

4.602.215

6.222.915

7.244.015

Aanpassingen 1e VGR

-1.543.000

121.512

475.996

-149.727

Aangepast saldo bezuinigingen

3.833.557

4.723.727

6.698.911

7.094.288

In onderstaand overzicht ziet u per bezuinigingsvoorstel het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag met de huidige status. Indien bij een voorstel het bedrag niet wordt gehaald, dan leest u het aangepaste bezuinigingsbedrag terug onder de noemer "aanpassing bij 1e VGR 2020".  De aangepaste bezuinigingsbedragen maken integraal onderdeel uit van de financiële afwijkingen per programma.

Overzicht stand van zaken bezuinigingsvoorstellen

0. Bestuur en ondersteuning

1

Nieuw college met 4 wethouders (i.p.v. 5)

Bij de herindeling is afgesproken het college eenmalig uit te breiden met één wethouder. Dit betekent dat m.i.v. het nieuwe college de kosten van één wethouder komt te vervallen. Door het aannemen van een amendement heeft de raad besloten om deze bezuiniging niet in te voeren vanaf de nieuwe periode, maar al direct vanaf 2020.

Gerealiseerd

Stand van zaken:

Het huidige college bestaat uit 4 wethouders en hiermee wordt voldaan aan de bezuinigingsopdracht.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

105.000

105.000

105.000

105.000

2

Afboeken investeringen om structurele ruimte in de begroting te creëren.

Structurele ruimte in de begroting creëren door vanuit de algemene reserve een reserve te vormen voor afschrijvingslasten van investeringen. Daardoor komt tegenover de jaarlijkse  afschrijvingslast een even grote onttrekking aan de reserve afschrijvingslasten te staan. Hierdoor drukt de afschrijvingslast niet meer op de begroting. Voorgesteld wordt om eenmalig € 2.859.000 ten laste van de algemene reserve te brengen. Structureel levert dit een voordeel op in de exploitatie van € 197.000.

Gerealiseerd

Stand van zaken:

In 2019 zijn ten laste van de algemene reserve twee nieuwe reserves afschrijvingslasten gevormd om de jaarlijkse afschrijvingslasten te onttrekken. Hierdoor ontstaat jaarlijks budgetruimte tot genoemde bedragen.

Voorstel raad:

Bezuiniging in verband met realisatie schrappen van de bezuinigingslijst.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

197.000

197.000

197.000

197.000

3

Afstoten gemeentelijk vastgoed

Versneld afstoten in 2020 van 10 gemeentelijke panden/locaties.

Acht van deze locaties zijn gemeentebreed beoordeeld en er zijn geen belemmeringen om over te gaan tot verkoop.
1.   Hengelder 26 en 26a, Zevenaar
2.   Reisenakker 14 en 14a, Zevenaar
3.   Kerkstraat 16, Zevenaar
4.   Meentsestraat 5a, Giesbeek
5.   Markt 8, Lobith
6.   Nieuwe Komstraat 19, Lobith
7.   Engeveldweg 10, Zevenaar
8.   Engeveldweg 12, Zevenaar

Voor de overige locaties loopt nog een onderzoek, waaronder onderstaande 2 locaties. Echter voor deze locaties geldt dat deze voor verkoop interessant zijn (Vestersbos 4 uit financieel oogpunt, gelet op een te verwachten hoog verkoopbedrag) en omdat er al interesse is voor de andere locatie (Steenhuizen 6).
9.   Vestersbos 4, Zevenaar
10.   Steenhuizen 6, Zevenaar

Bijsturing raad

Stand van zaken:

Vanwege het uitstellen van de verkoop van vastgoed zoals opgenomen in het bezuinigingsvoorstel ontstaat er een nadeel in de begroting.

Het incidentele nadeel op boekwinst ontstaat door de verschuiving en/of afstel van verkoop van deze panden. In 2020 is dit nadeel ca € 1.500.000. In 2021 ontstaat een voordeel van € 300.000,- en in 2022 een voordeel van € 655.000,- ten opzichte van de bezuinigingsmaatregel. Per saldo is dit een negatieve incidentele afwijking van € 545.000 in de begroting.

Dit nadeel wordt deels veroorzaakt doordat de verkoop van Vestersbos is komen te vervallen. Er loopt nu een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw voor primair- en voortgezet onderwijs op deze locatie.
Deze locatie was eerst deels aangemerkt voor woningbouw en is in die hoedanigheid verwerkt als bezuinigingsmaatregel. Met een andere bestemming (onderwijs) wordt deze bezuiniging vooralsnog niet behaald. De gederfde boekwinst bedraagt ca € 250.000,-.

Naast het incidentele nadeel is ook sprake van een nadeel in de exploitatiekosten in 2021 van circa € 135.000, aflopend naar een nadeel van circa € 107.000 in 2023.
Het nadeel dat in 2023 resteert, is volledig te wijten aan het feit dat de verkoop Vestersbos niet doorgaat en de exploitatiekosten doorlopen totdat dit pand verkocht of gesloopt is

De verschuivingen in tijd hebben te maken met het opstellen van de ruimtelijke kaders zodat we vastgoed voor de juiste marktconforme prijs kunnen verkopen.

Om de verkoop van de panden mogelijk te maken zijn er frictiekosten in de vorm van wijzigingskosten van bestemmingsplannen en (mogelijke) bodemonderzoeken. Mogelijk dat het wijzigen van bestemmingsplannen van locaties resulteert in een hogere verkoopopbrengst dan eerder is aangenomen.

Om het verlies aan opbrengsten te compenseren starten we een onderzoek om vastgoed, wat niet in het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel is opgenomen, versneld te gaan verkopen.

Voorstel raad:

Wij onderzoeken of en in hoeverre we door het versneld af stoten van ander vastgoed dit verlies kunnen compenseren. Wij informeren u over de voortgang in de 2e voortgangsrapportage 2020. Daarnaast leggen wij dit jaar het Integraal Accommodatieplan aan u voor. Dit plan maakt inzichtelijk welke panden op middellange termijn afgestoten kunnen worden gekoppeld aan een ruimtelijke visie.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

2.157.357

121.315

121.315

121.315

Aanpassing bij 1e VGR 2020

-1.500.000

164.512

518.996

-106.727

Aangepast bezuinigingsbedrag

657.357

285.827

640.311

14.588

4

Geen telefonie vanaf 18:00 uur tijdens avondopenstellingen

Ons voorstel is om tijdens beide avondopenstellingen na 18.00u onze telefoonlijn niet meer open te zetten omdat we zien dat na 18.00u vrijwel niet meer wordt gebeld.

Gerealiseerd

Stand van zaken:

Per 1-1-2020 zijn we ook op maandag en woensdag tot 17.00u telefonisch bereikbaar. We hebben hiervoor gekozen zodat we dezelfde tijden aanhouden als dinsdag en donderdag.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

4.800

4.800

4.800

4.800

5

Inflatiecorrectie 2020 inzetten als bezuiniging

Voor inflatiecorrectie is in 2020 € 1.500.000 structureel beschikbaar. Hiervan is ongeveer € 600.000 nodig voor salarismaatregelen vanwege een nieuw afgesloten cao. Van het restantbedrag is beoordeeld of de inflatiecorrectie als bezuiniging kan worden ingezet. Hieruit blijkt dat een bedrag van € 480.000 bezuinigd kan worden door op budgetten geen inflatiecorrectie hoeft te worden toegekend. Daarbij is o.a. rekening gehouden met het project financiële basis op orde. Hierbij is geconcludeerd dat de bijgestelde budgetten naar verwachting toereikend zijn voor de uitgaven in 2020. Daarnaast is bij gemeenschappelijke regelingen via de verwerking van de begrotingen 2020 in diverse tussentijdse rapportages het budget al verhoogd met inflatie.

Gerealiseerd

Stand van zaken:

In de meerjarenbegroting is vanaf 2020 voor een bedrag van € 480.000 aan inflatiecorrectie niet toegekend aan de budgetten. De bezuinigingstaakstelling is daarmee gerealiseerd.

Voorstel raad:

Wij stellen voor de bezuiniging als gerealiseerd aan te merken.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

480.000

480.000

480.000

480.000

6

Structureel verlagen van de post onvoorzien

In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 126.500. Deze post is bedoeld om financiële tegenvallers op te vangen. Wij stellen voor om deze post te verlagen tot € 25.000.

Gerealiseerd

Stand van zaken:

De raming voor onvoorzien is verlaagd en wij verwachten met het verlaagde budget uit te komen. We zijn kritisch in de toekenning van voorstellen ten laste van onvoorzien.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

101.500

101.500

101.500

101.500

7

Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023

Zevenaar moet de komende jaren fors bezuinigen op de gemeentelijke exploitatie. Alle sectoren van gemeentelijk beleid moeten daaraan een bijdrage verlenen. Het is niet  meer dan redelijk dat Zevenaar dit  ook verbonden partijen vraagt, tenzij er een gegronde reden is om dat niet te doen. Gezien de omvang van de bezuinigingsopgave (€ 8 miljoen tot en met 2023) is de korting op de bijdrage van Zevenaar aan verbonden partijen in 2022 en 2023 en volgend van respectievelijk 2,5% en 5% daarmee in redelijke verhouding. Dat leidt tot de volgende opgave per verbonden partij.

Volgens plan

Stand van zaken:

De komende periode gaat Zevenaar stevig inzetten om binnen de deelnemers van de verbonden partijen steun te verkrijgen voor de bezuinigingstaakstelling.
Daarvoor worden de volgende acties en middelen ingezet:
1.   We hebben naar alle verbonden partijen een brief  (met cc naar alle deelnemende gemeenten) gezonden met verzoek om de voorgestelde bezuinigingsmaatregel te effectueren;
2.   In de zienswijzen op de diverse financiële documenten (kaderbrief, begroting, jaarrekening), die jaarlijks  aan de gemeente worden voorgelegd, zullen wij hiervoor ook aandacht vragen;
3.   In alle ambtelijke en bestuurlijke overleggen over de verbonden partijen zullen we de gevraagde bezuinigingsmaatregel steeds inbrengen met als doel er gezamenlijk het debat over te voeren.  

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

285.000

570.000

8

Belastingen en heffingen verhogen

Concreet voorstel

  • OZB woningen verhogen 3 x 5%  = € 900.000,--
  • OZB niet-woningen verhogen 2 x 2,5% = € 200.000,--
  • Hondenbelasting verhogen 10% = € 32.000,--
  • Invoeren vermakelijkhedenretributie € 80.000,--

Totaalbedrag voorstel vanaf 2022 € 1.212.000,--

Niet geheel volgens plan

Stand van zaken:

In de decemberraad heeft uw raad de verordeningen onroerendezaakbelasting en hondenbelasting conform de bezuiningsvoorstellen vastgesteld. Deze bedragen worden dan ook gerealiseerd. In de januariraad heeft uw raad bij amendement besloten het tarief van de vermakelijkhedenretributie te halveren ten opzichte van het bezuinigingsvoorstel. Daarnaast is het evenement Dreampop geschrapt. Dit betekent een vermindering van de begrote inkomsten van structureel € 50.000.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

512.000

912.000

1.212.000

1.212.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

Aangepast bezuinigingsbedrag

462.000

862.000

1.162.000

1.162.000

9

Bezuinigingen bedrijfsvoering m.b.t. formatie en budgetten

Binnen de bedrijfsvoering van de gehele organisatie zijn budgetten en formatie waarop bezuinigd kan worden. Deze bezuinigingen zien toe op formatieve vermindering op strategisch, tactisch en operationeel niveau en verlaging van bedrijfsvoeringsbudgetten.
Hierbij kan gedacht worden aan:
-  vermindering van management en staf, ondersteuning in het administratieve proces en advisering op het gebied van bedrijfsvoeringsprocessen, maar ook aan projecten in het fysieke domein.
- het overwegen van outsourcen van taken of het anders organiseren daarvan (gedacht wordt aan taken die zich hiervoor lenen, bijvoorbeeld zoals deze nu worden uitgevoerd door Openbare Werken, Belastingen, Salarisadministratie, etc.). Hiervoor wordt een plan opgesteld.
- verminderen en/of laten vervallen van budgetten, zoals inhuur, opleiding/teambuilding en een lagere raming loonsom.

Volgens plan

Stand van zaken:

Als onderdeel van de bezuinigingen 2020-2023 heeft de raad besloten in 2022 € 350.000 en vanaf 2023 structureel € 500.000 in de interne bedrijfsvoering te gaan besparen. Dit wordt gerealiseerd door te besparen op onder meer de budgetten voor opleidingen, teambuilding, formatie bij het secretariaat en KCC-zorg.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

350.000

500.000

45

Implementatiebudget bezuinigingen

In het raadsvoorstel bij de begroting 2020-2023 inclusief bezuinigingsmaatregelen is een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld voor frictie- en implementatiekosten. Het budget wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

Volgens plan

Stand van zaken:

Van het beschikbare bedrag van € 200.000 voor frictie- en implementatiekosten is eind 2019 € 25.000 toegezegd voor kosten van onderzoek naar de toekomst van NME. Hierna resteert nog € 175.000 voor frictie-en implementatiekosten.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

0

0

46

Verhoging Precariobelasting ter dekking subsidiëring culturele festivals en Muziekstad

Bij de behandeling van de begroting op 6 en 7 november 2019 heeft de raad een amendement aangenomen om de precariobelasting met € 10.000 te verhogen ('Amendement subsidie Culturele festivals en Muziekstad, bezuinigingsvoorstel 24').
De belastingverhoging dient ter (gedeeltelijke) dekking voor het opschorten van het bezuinigingsvoorstel 24 'Subsidie Culturele festivals en Muziekstad' (2020 t/m 2022).

Gerealiseerd

Stand van zaken:

Uw raad heeft de strekking van het aangenomen amendement bij de begrotingsbehandeling op 6 en 7 november formeel vastgesteld in de verordening precariobelasting tijdens de decemberraad.

Voorstel raad:

De tariefsaanpassing levert structureel € 7.000 meer op dan begroot doordat er structureel meer inkomsten zijn dan begroot. Dit heeft eveneens effect op het "bezuinigingsbedrag". Voorgesteld wordt dit bedrag structureel op te nemen in de begroting.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

10.000

10.000

10.000

10.000

Aanpassing bij 1e VGR 2020

7.000

7.000

7.000

7.000

Aangepast bezuinigingsbedrag

17.000

17.000

17.000

17.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

10

Bezuinigingen op werkzaamheden gerelateerd aan infrastructurele projecten

Bezuinigen op werkzaamheden gerelateerd aan de infrastructurele projecten.

De komende vier jaar (en verder) worden bestaande wegen heringericht
en voeren we planstudies uit naar nieuwe (rand-)wegen. Er is een krediet
nodig voor capaciteit, onderzoek en uitvoering. De investering heeft
betrekking op de volgende projecten:
·   Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering
·   Project A15/A12
·   Aanpassing Arnhemseweg en weg Hengelder (waaronder Herinrichting parkeerplaatsen sportvelden Hengelder, Oversteek Douwe Dekkerstraat en onvoorziene werken)
·   Planvorming herinrichting Edisonstraat
·   Planvorming herinrichting Mercurion
·   Planvorming herinrichting Doesburgseweg
·   Spoorverdubbeling Zevenaar-Didam
·   Herinrichting Babberichseweg
·   Planstudie Noordelijke Randweg

Het gaat om een totaalbedrag van € 3.120.000 voor de periode 2019-2022. Hier vallen dus meerdere projecten onder. Bezuinigingen zijn mogelijk bij 4 onderdelen. Deze worden hieronder nader toegelicht:
Infrastructuur,  voorbereiding en uitvoering
Het project A15/A12 wordt de komende 4 jaar uitgevoerd. Begeleiding vanuit de gemeente blijft een ‘must’. Totale begroting voor 4 jaar is
€ 660.000 voor projectbegeleiding en noodzakelijk onderzoek/advies. Van dit bedrag kan eenmalig € 160.000 verminderd worden door efficiënter te werken. Uitstel van andere projecten is niet aan de orde. Geen gevolgen voor formatie.

Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering.
In verband met de vele uitvoerende infrastructurele werkzaamheden is coördinatie en regie op deze projecten van groot belang. Dit om te voorkomen dat afsluitingen en omleidingen gevolgen hebben voor andere projecten in de uitvoering. Op dit moment worden de werkzaamheden gedaan met minimale inzet. De begroting bedraagt
€ 735.000. Een eenmalige bezuiniging van €150.000 is mogelijk voor de komende 4 jaar. Minimale inzet blijkt nu voldoende, dus deze werkwijze met minder inzet kan worden voortgezet. Uitstel van andere projecten is niet aan de orde. Geen gevolgen voor formatie.

Monitoring geluid, fijnstof en trillingen
Naar aanleiding van een motie van de raad is een monitorplan opgesteld voor de geluidseffecten en fijnstof als gevolg van de  aangepaste infrastructuur in Zevenaar. Er is nu inzicht in de te verwachte kosten. De begroting van €245.000 kan  eenmalig verminderd worden met €45.000 doordat een aantal, dat in eerste instantie meegenomen is, niet uitgevoerd hoeft te worden.

Schrappen planstudie Noordelijke Randweg: € 149.600. Bedrag is opgebouwd uit € 99.600 (restant 2018) en nieuw gevraagd krediet
€ 50.000. De reeds betaalde kosten dienen hiervan te worden afgetrokken. Voor de planstudie Noordelijke Randweg is reeds € 14.076 uitgegeven aan verkeerskundig advies Het schrappen van de planstudie leidt dus tot  een bezuiniging van €  135.524.

Volgens plan

Stand van zaken:

De projecten lopen op schema, zowel qua planning als bugettering.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

41.300

55.500

69.700

83.900

11

Bezuiniging op openbare wegen

Algemene bezuiniging op het onderhoud van de openbare wegen. Vanuit een taakstelling 5% bezuinigen op de openbare wegen.

Toelichting:
In het kader van de bezuinigingsopdracht is ook gekeken naar eventuele verlaging van de budgetten voor beheer en onderhoud van openbare wegen. Voor het  technisch onderhoud van wegen en bruggen is op voorhand een bezuiniging onwenselijk. De budgetten liggen onder druk door aanzienlijke areaalvergrotingen. Ook zijn de onderhoudsbudgetten voor onderhoud van kunstwerken (bruggen, duikers) ontoereikend. Recent heeft de raad dan ook extra geld beschikbaar gesteld (kadernota) om het veiligheidsniveau van enkele wegen en bruggen te kunnen waarborgen. Het kwaliteitsniveau van deze wegen (Gelderseiland) en bruggen waren onder het wettelijk kwaliteitsniveau.

Medio 2020 zijn alle beheergegevens en inspectiegegevens compleet op grond waarvan een reëel beeld kan worden geschetst van de noodzakelijke omvang van de budgetten voor beheer en onderhoud voor wegen en bruggen. De verwachting is dat de budgetten ontoereikend zijn voor een minimaal onderhoudsniveau en  er geen  ruimte is voor  bezuiniging.

Gelet op de gestelde taakstelling wordt ondanks het vorenstaande een voorstel gedaan voor een bezuiniging van een bepaald percentage op het gehele budget, ingaande vanaf 2021.

Gerealiseerd

Stand van zaken:

Het te bezuinigen bedrag is in de begroting verwerkt.

Voorstel raad:

Wij stellen voor de bezuiniging als gerealiseerd aan te merken.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

145.000

145.000

145.000

3. Economie

12

Herinrichting Markt en Muldershof niet uitvoeren

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het openbaar gebied van Zevenaar goed is onderhouden en netjes is. Specifiek ten aanzien van de Markt en Muldershof is  in de Centrumvisie Zevenaar (vastgesteld 16 december 2015) het volgende opgenomen:

4.7 Openbare ruimte -pleinen
Wat & Hoe: Integrale en samenhangende visie uitwerken voor de Zevenaarse pleinen: Muldershof, Raadhuisplein, Markt, Masiusplein, Hal12 en Stationsplein. Insteek is elk plein een uniek karakter in relatie tot hun functie en het bereiken van ‘meer dan de som der delen’.

Partijen
Gemeente (trekker), vastgoedeigenaren, ondernemers

Termijn
Middellang (uitvoering binnen 5 jaar)

Budget uitvoeringskosten:
2020: € 350.000
2021: €490.000.

Op het moment dat er weer financieel  dekking beschikbaar is om tot uitvoering van het project over te gaan, zal dit opnieuw aan de raad worden voorgelegd.

Gerealiseerd

Stand van zaken:

Door de bezuiniging is het krediet komen te vervallen, en dus ook de activiteit. Feitelijk waren we nog niet begonnen met de voorbereiding en de uitvoering.

Voorstel raad:

Beeindigen activiteit Herinrichting Markt en Muldershof.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

33.600

33.600

33.600

33.600

13

Inleveren formatie voor bedrijvenloket

Voor ondernemers bestaat het bedrijvenloket voor informatie over Omgevingsvergunningen. Hier kan men terecht voor informatie over bouwmogelijkheden en nadere vragen over vergunningen. De dienstverlening vanuit dit punt aan ondernemers komt te vervallen. Vragen vanuit ondernemers over vergunningen, bouwmogelijkheden etc. gaan dan verlopen via de reguliere aanspreekpunten (met name de casemanagers).

Gerealiseerd

Stand van zaken:

Het bedrijvenloket is komen te vervallen sinds 1 januari 2020. De bezuiniging is gerealiseerd door betreffend bedrag te bezuinigen en te verminderen op de formatie.  

Voorstel raad:

Deze bezuiniging als gerealiseerd aan te merken.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

22.000

22.000

22.000

22.000

4. Onderwijs

14

Eerste twee dagdelen VVE bekostigen uit Rijksbudget OAB i.p.v. kinderopvang

De gemeente is wettelijk verplicht om 4 dagdelen voorschoolse educatie aan te bieden. Op dit moment worden de eerste twee dagdelen bekostigd uit gemeentelijk budget. Dagdeel 3 en 4 worden bekostigd uit het Rijksbudget OAB.
Het voorstel is om ook de eerste twee dagdelen uit het Rijksbudget OAB te betalen. Het budget van de peuteropvang kan daarmee naar beneden bijgesteld worden en dat levert dus een bezuiniging op. Het precieze bedrag wat je hiermee kan besparen is niet te zeggen, maar zal grofweg neerkomen op ongeveer € 160.000,- per jaar. Zie hiervoor de nadere toelichting op het bezuinigingsbedrag.

Gerealiseerd

Stand van zaken:

Aanpassing financiering van VVE dagdelen 1 en 2 uit OAB budget is gerealiseerd in 2019.

Voorstel raad:

Wij stellen voor de bezuiniging als gerealiseerd aan te merken.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

150.000

140.000

130.000

120.000

15

Onderzoek naar toekomst NME

Instemmen met  de opdrachtverlening aan afdeling RO om een toekomstvisie voor de NME nader uit te werken in een werkgroep.

Toelichting:
In het kader van de bezuinigingen ligt de vraag voor of Zevenaar natuuronderwijs in de toekomst organiseert. Dit is immers geen gemeentelijke taak.

Er is een werkgroep opgericht. Deze werkgroep gaat het komende jaar 2020 drie scenario’s nader uitwerken in een toekomstvisie. De scenario’s bestaan uit:
1. NME opheffen of tenminste kostenneutraal functioneren
2. NME behouden, met alternatieve businesscase
3. NME privatiseren

De verwachting is dat scenario 2 en 3 financieel minder gaan bijdragen dan scenario 1. Voorgesteld wordt om nu uit te gaan van scenario 1 per 2022 (NME werkt per schooljaar, dus gaat in de praktijk per sept 2021 in).

Volgens plan

Stand van zaken:

In 2020 onderzoekt een werkgroep de toekomstbestendigheid van NME. Hierbij wordt rekening gehouden met drie scenario's:
- Opheffen
- Een alternatieve businesscase
- Verzelfstandigen
Naar verwachting zal er in november een raadsvoorstel in worden gediend, met daarin de resultaten van het onderzoek en een advies voor het voorkeursscenario

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

150.000

150.000

16

Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden

Het Wmo vervoer wordt steeds duurder. In de nieuwe aanbesteding wordt ingezet op ‘opvolgend vervoer’. Dat betekent dat eerst de leerlingen naar school worden gebracht en daarna de inwoners die naar dagbesteding gaan. Dat bespaart aanschaf van extra  busjes.
Daarnaast wordt in een parallel traject onderzocht welke voorliggende voorzieningen opgestart of doorontwikkeld kunnen worden. Denk daarbij aan het ter beschikking stellen in kleinere kernen van een elektrische auto (onder beheer van bijv. de Plusbus), uitbreiding van activiteiten van de Plusbus, ontwikkeling van Automaatje (ism ANWB). Door dit soort voorzieningen voorliggend aan te bieden kan instroom voor Wmo vervoer beperkt worden.

Volgens plan

Stand van zaken:

Er zijn nu verkennende gesprekken met diverse aanbieders van software waarmee een gedeelte van het voorliggend het vervoer ingeregeld kan worden. Dit leidt in het tweede kwartaal tot het aanvragen van offertes voor deelauto's en/of een aanbesteding voor bijbehorende software.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

26.000

36.000

40.000

17

Inrichten doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding

Om de stijgende kosten van het leerlingenvervoer tegen te gaan wordt onderzocht hoe de huidige vervoersvraag gekoppeld kan worden aan het stimuleren van de zelfredzaamheid van ouders en kinderen. Denk daarbij aan Go OV, auti-app, inzet vrijwilligers die meefietsen, voorliggende voorzieningen, etc. Daarnaast gaan we in gesprek met ouders om een beroep te doen om hun kind zelf te vervoeren.
In 2020 vindt de inzet hierop plaats. Dat maakt dat in dat jaar niet of nauwelijks bespaard wordt op het leerlingenvervoer. Op de langere termijn wordt door een andere regionale (nieuwe aanbesteding) en lokale aanpak naar verwachting meer bespaard.

Volgens plan

Stand van zaken:

Het eerste kwartaal van 2020 is gewerkt aan het maken van een businesscase 'doelgroepenvervoer'. Deze wordt in april opgeleverd. In deze businesscase is onderzocht welke interventies effectief zijn bij de inzet van alternatief leerlingenvervoer. U kunt daarbij denken aan inzet van een app, OV- advies, integrale aanpak met zorg en onderwijs.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

10.000

20.000

50.000

18

Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke co-financiering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.

De gemeente werkt samen met Politie Basisteam Rivierenland Oost en Liemers College om schoolveiligheid te vergroten. Dit is vastgelegd in een convenant.  
We willen het convenant voortzetten na afloop van de huidige convenantperiode (2021), maar zonder gemeentelijke co-financiering.

Het Jongerenwerk geeft op locatie Landeweer sinds oktober 2018 invulling aan de pilot: Jongerenwerk op School. Hiervoor is door het Liemers College, in het kader van de netwerksamenwerking, de unit LC Jong geplaatst. Gezamenlijk doel: bouwen aan een betekenisrelatie met jongeren waardoor jongeren zich gezien en gewaardeerd voelen. Zo nodig leidt jongerenwerk  jongeren sneller toe naar de juiste hulp op maat waardoor (dure) gespecialiseerde hulp op termijn afneemt.
We zetten onder andere in op terugdringen  middelengebruik, pestgedrag en sexting op social media.

In 2021 wordt een evaluatie uitgevoerd, zodat op dat moment een heroverweging kan worden gemaakt.

Volgens plan

Stand van zaken:

De ketenpartners geven richting aan de samenwerkingsagenda 2020-2021. Daarbij is besloten de thema’s inhoudelijk te borgen op de driehoek: monitoren gebruik - voorlichting ouderbetrokkenheid. Vanaf begrotingsjaar 2022 komt de gemeentelijke cofinanciering in de samenwerkingsagenda Schoolveiligheid te vervallen conform voorstel 18.  Met de gerealiseerde bezuiniging voorstel 18 is de Module Onderwijszaken geen trekker meer in de integrale beleidsuitvoering Schoolveiligheid. In 2021 wordt een evaluatie uitgevoerd, zodat op dat moment een heroverweging kan worden gemaakt. Lokale beleidsaccenten zijn essentieel om het gunstige percentage Voortijdig Schoolverlaten te kunnen continueren.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

42.600

42.600

19

Individuele leerlinggelden / onderwijsbegeleiding

Op dit moment krijgen de schoolbesturen van de gemeente geld om individuele leerlingenzorg in te kopen. Het bedrag wordt berekend aan de hand van een leerlingbedrag x het aantal leerlingen dat onder dat schoolbestuur valt.
Onder Onderwijsbegeleiding wordt verstaan het ondersteunen van basisscholen op het gebied van individuele leerlingenzorg. Het gaat om activiteiten als: diagnosticeren (onderzoek naar de problematiek van de individuele leerling), consultatie (advies), begeleiding en hulpverlening.
Het financieren van individuele onderwijsbegeleiding is geen wettelijk taak. Deze geldstroom kan stopgezet worden. Het voorstel is om te stoppen met het financieren van de onderwijsbegeleiding.

Volgens plan

Stand van zaken:

De scholen zijn tijdig geinformeerd en voorbereid op het stopzetten van deze subsidie. Voor 2020 wordt er nog gewerkt met de subsidie, vanaf volgend 2021 zal de bezuiniging ingaan.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

110.000

110.000

110.000

5. Sport, cultuur en recreatie

20

Financiële ondersteuning Zevenaar Run / Herfstloop stoppen

Zevenaar subsidieert jaarlijks een hardloopwedstrijd. In het verleden was dat de Zevenaar Run en de laatste vijf jaar de Herfstloop in Babberich.

Volgens plan

Stand van zaken:

Besloten is om deze bezuiniging in 2021 in te laten gaan. De organisatie geeft aan dat de hardloopwedstrijd niet meer zal plaatsvinden.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

5.500

5.500

5.500

21

Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)

Voorstel om te stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact) als onderdeel van sportstimulering bij de inwoners van de gemeente Zevenaar en geen uitvoering meer  te geven aan het sportbeleid “Zin in Sport” 2013-2020.

Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te schrappen en daarmee pas in 2023 in te laten gaan.

Volgens plan

Stand van zaken:

Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te schrappen en daarmee pas in 2023 in te laten gaan.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

0

18.000

22

Afbouw subsidie aan Ataro BV

Ataro B.V heeft de laatste 2 jaren met winst afgesloten. Voorstel is om het subsidiebedrag de komende jaren te verlagen.

Gerealiseerd

Stand van zaken:

In het regulier overleg met Ataro is gesproken over het nieuwe vastgestelde bezuinigingsbedrag en in de beschikking budgetsubsidie 2020 voor Ataro is aangegeven dat de gemeenteraad de subsidie heeft vastgesteld op een lager subsidiebedrag.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

200.000

200.000

200.000

200.000

23

Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie

In 2011 is een belangrijk deel van de Peter Stuyvesant kunstcollectie door British American Tobacco (BAT) onder voorwaarden aan de
gemeente geschonken. Onderdeel van de schenking vormde plus minus 788 grafieken (32 verschillende afbeeldingen). Hiervan is expliciet gesteld dat de gemeente deze mag afstoten. Vanwege lage prioritering  is het hier tot nu toe niet van gekomen.
De gemiddelde marktwaarde van de werken ligt tussen € 100 en € 300 per stuk. Niet alle werken zijn even courant, maar bij maximale verkoop moet dit eenmalig € 45.000 kunnen opleveren. Echter, omdat ons niet bekend is hoe de markt voor kunst zich momenteel ontwikkelt, is het opgevoerde bezuinigingsbedrag lager geraamd.

Volgens plan

Stand van zaken:

De werken zijn getaxeerd. De voorbereidingen voor de verkoop zijn afgerond. Als de maatregelen rondom het corona virus niet te beperkend werken start de verkoop voor de zomer.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

17.500

17.500

0

0

24

Stoppen subsidiëring culturele festivals en Muziekstad

We subsidiëren jaarlijks onder meer Muziekstad, het SevenArt en het Buitenblik festival. De subsidie is voor hen een welkome aanvulling, maar geen absolute noodzaak. Schaal en omvang van de activiteiten verminderen naar verwachting als subsidie gestaakt wordt, maar activiteiten kunnen mogelijk in afgeslankte vorm door gaan. Door de subsidiering van deze culturele activiteiten te schrappen kan uiteindelijk jaarlijks € 30.000 worden bespaard.
Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te schrappen en daarmee pas in 2023 in te laten gaan.

Volgens plan

Stand van zaken:

De bezuiniging zal per 2023 doorgevoerd worden. De organisaties zijn hier van op de hoogte gesteld.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

0

30.000

25

Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit

Het educatieve aanbod van de Volksuniversiteit, onderdeel van Kunstwerk!, sluit onvoldoende aan bij de ambities en beleidsdoelstellingen van de gemeente Zevenaar.
Voorgesteld wordt de subsidie aan Kunstwerk! te verminderen met de laatst aan de nog zelfstandige Volksuniversiteit toegekende subsidie (peiljaar 2016), maar de uiteindelijke invulling van deze taakstelling in het kader van ondernemerschap aan Kunstwerk! zelf te laten.

Volgens plan

Stand van zaken:

In de beschikking 2020 is de taakstelling formeel aangekondigd, nadat dit eerder al ambtelijk en bestuurlijk informeel was gedaan.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

45.000

90.000

26

Openbaar groen (integraal beheer openbare ruimte)

Terugbrengen beeldkwaliteitsscenario van de openbare ruimte van ‘balans’ naar ‘basisplus’.
Er is binnen Zevenaar gekozen voor een integraal en kwaliteit-gestuurde aanpak aan de hand van beelden en omschrijvingen. Dit staat bekend onder het begrip IBOR, Integraal Beheer Openbare Ruimte. Het beleidsplan IBOR is een sturingsinstrument voor de gemeenteraad. Op basis van het plan kan de gewenste kwaliteit van het verzorgend onderhoudsniveau van de openbare ruimte worden vastgesteld in beeld en omschrijving. De raad heeft op 4 juli 2018 ingestemd (Z/17/276304- INT/18/832959) met het beleidsplan en het voorkeursscenario ‘balans’, met inachtneming van een amendement. In het amendement is aangegeven dat het onderhoudsniveau groen voor hoofdwegen behouden blijft op het niveau ‘hoog’, waarbij zoveel mogelijk wordt  ingezet op ecologisch bermbeheer met onder andere als doel het versterken van de bijen- en vlinderstand.

In het huidige voorkeursscenario ‘balans' zorgt de gemeente ervoor dat de openbare ruimte die veel door inwoners en  bezoekers worden bezocht er netjes bij ligt. In dit voorkeursscenario  hebben de centra van de kernen, de hoofdwegen, accentplekken en de begraafplaatsen een hoge beeldkwaliteit mee. De eerste indruk moet goed zijn. Dit draagt bij aan een goed vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. In de overige gebieden geldt een basiskwaliteit. Van belang is om op te merken dat dit scenario alleen betrekking heeft op het verzorgende onderhoud van de openbare ruimte en niet op het technische onderhoud.

Voorgesteld wordt om dit scenario terug te brengen naar scenario ‘basisplus’, waardoor een structurele besparing van € 90.000 wordt gerealiseerd. Scenario ‘basisplus’ vormt de middenweg tussen de nulmeting en het ‘realistische ideaalplaatje’ van scenario ‘balans’. Enkele functionele eenheden worden in dit scenario toch onderhouden op het hoogste Zevenaarse kwaliteitsniveau (centrum, accentpunten en begraafplaatsen), het buitengebied behoudt de huidige kwaliteit laag en alle overige gebieden worden onderhouden op kwaliteitsniveau basis.

Voor het moment van invoeren van de bezuiniging houden wij rekening met lopende contracten in 2020 richting uitvoeringsdiensten.

Volgens plan

Stand van zaken:

Het te bezuinigen bedrag is in de begroting verwerkt. Aanbestedingen vallen binnen de raming.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

60.000

90.000

90.000

90.000

6. Sociaal domein

27

Beëindigen pilot UWV

In de kadernota 2018-2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de pilot UWV. Doelstelling van de pilot is om cliënten van UWV, waarbij het einde van de WW-termijn in zicht is, gericht te begeleiden voordat hij of zij zich meldt bij de RSD. De gemeenteraad stelde voor 2018 €25.000, 2019 €50.000 en 2020 € 25.000 ter beschikking hier voor, te dekken uit de Algemene reserve. De genoemde bedragen 2019 en 2020 kunnen worden bezuinigd, dus in totaal €75.000. De vrijvallende aanwending van de Algemene reserve wordt als (negatieve) frictiekosten verrekend.

Gerealiseerd

Stand van zaken:

De pilot is inmiddels beëindigd.

Voorstel raad:

Wij stellen voor de bezuiniging als gerealiseerd aan te merken.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

25.000

0

0

0

28

Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk

Organisatiebreed is afgesproken dat voor alle maatschappelijke partners, net als de verbonden partijen, een taakstellende korting op de kosten van de bedrijfsvoering moet worden gerealiseerd. Op basis van de taakstellende opgave gaat het om 2,5% in 2022 en 5% in 2023, of zoveel eerder als mogelijk.
Het bedrag is gerelateerd aan 2fte algemeen maatschappelijk werk.

Volgens plan

Stand van zaken:

Het bezuinigingsbesluit is besproken met de regiomanager en opgenomen in de subsidiebeschikking 2020. De bezuiniging start vanaf 2022. Op dit moment is geen verdere actie nodig.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

4.900

9.800

29

Financiële ondersteuning dorps- en wijkraden verlagen en beschikbare budget aanpassen aan huidige situatie

Jaarlijks ontvangen de 10 dorpsraden een subsidie van € 1.250  als tegemoetkoming. Voorgesteld wordt dit bedrag te behouden.
Er is tot nu toe onvoldoende animo gebleken voor het oprichten van een wijkraad in de stad Zevenaar. Voorgesteld wordt om het bedrag dat resteert voor deze wijkraden te schrappen voor een bedrag van € 17.500.

Volgens plan

Stand van zaken:

Per 2020 is een bedrag van € 17.500 bezuinigd op de bijdrage aan Zevenaarse dorps- en wijkraden.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

17.500

17.500

17.500

17.500

30

Laten vervallen budget Vrijwilligerswerk

In onze gemeentelijke begroting is een bedrag opgenomen voor het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en haar vrijwilligers.
Dit budget kan ingezet worden voor deskundigheidsbevordering, eenmalige acitiviteiten  e.d.
Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te schrappen en daarmee pas in 2023 in te laten gaan.

Volgens plan

Stand van zaken:

Per 2023 zal de bezuiniging van het budget vrijwilligerswerk ad € 10.500 worden doorgevoerd.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

0

10.500

31

Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk

Santé Partners verzorgt de uitvoering van sociaal raadsliedenwerk. Het is een algemeen toegankelijke voorziening. Niet verplicht, wel preventief. Op allerlei vlak (sociaal, juridisch, belastingen, inkomen, arbeidsrechtelijk, etc.) kunnen inwoners met korte (hulp)vragen terecht.

Volgens plan

Stand van zaken:

Het bezuinigingsbesluit is besproken met de regiomanager en opgenomen in de subsidiebeschikking 2020. De bezuiniging start vanaf 2022. Op dit moment is geen verdere actie nodig.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

67.000

67.000

32

Herijking takenpakket Caleidoz

Aan welzijnsorganisatie Caleidoz wordt een subsidie verleend voor de uitvoering van gemeentelijk beleid. De activiteiten en producten hebben met name een preventief karakter en het aanbod richt zich op voorliggende, algemeen toegankelijke, voorzieningen.

Voorgesteld wordt een korting van 10% te realiseren door het takenpakket te herijken. Dit wordt verwerkt in de prestatieafspraken met deze organisatie.  
Door de herijking komen bepaalde activiteiten te vervallen, worden activiteiten in andere (mindere) vorm voortgezet en komen er nieuwe activiteiten, passend bij de uitwerking van vastgesteld gemeentelijk beleid.

Volgens plan

Stand van zaken:

Het bezuinigingsbesluit is besproken met de directeur-bestuurder en opgenomen in de beschikking van de subsidieverlening 2020 aan Caleidoz. De bezuiniging start vanaf 2022. Op dit moment is geen verdere actie nodig.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

67.000

134.000

33

Budget DoeDuiten beëindigen

Sinds maart 2019 bestaat de subsidieregeling DoeDuiten. Deze regeling is in het leven geroepen om kleine inwonerinitiatieven met een maximumbedrag van € 2.500 te kunnen ondersteunen.
Voor 2019 is een bedrag geraamd van € 50.000. De daaropvolgende jaren is een bedrag van € 100.000 geraamd.

Voorgesteld wordt om het structurele budget voor de DoeDuiten te laten vervallen. Echter voor deze collegeperiode stellen we voor een bestemmingsreserve “DoeDuiten” te vormen ten laste van de Algemene Reserve. Hieruit onttrekken wij de komende 3 jaar € 50.000 per jaar, zodat voor 3 jaar toch een budget van € 50.000 beschikbaar blijft.

Voor het jaar 2020 heeft het college besloten € 40.000 van de geraamde € 100.000 te willen benutten voor 75 jaar vrijheid. Het te besparen bedrag voor 2020 zal derhalve € 60.000 bedragen.

Volgens plan

Stand van zaken:

Voor deze collegeperiode is een bestemmingsreserve “DoeDuiten” gevormd ten laste van de Algemene Reserve. Hieruit onttrekken wij de komende 3 jaar € 50.000 per jaar, zodat voor 3 jaar toch een budget van € 50.000 beschikbaar blijft.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

60.000

100.000

100.000

100.000

34

Laten vervallen inwonerspanel per 2023

In het kader van Zevenaar Verbindt is het inwonerspanel opgericht.
2 tot 4 keer per jaar worden inwoners die zich voor dit panel hebben opggegeven via een digitale vragenlijst op verschillende onderwerpen bevraagd. Hierdoor kan de input van de inwoners meegenomen worden in beleidsafwegingen.
Het voorstel is deze vorm van inwonerraadpleging per 2023 te laten vervallen.

Volgens plan

Stand van zaken:

Per 2023 zal een bedrag van 15000 bezuinigd worden door het laten vervallen van het inwonerpanel.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

0

15.000

35

Het knooppunt mantelzorg stopzetten per 2021

Middels prestatieafspraken wordt Caleidoz gevraagd meer praktische vormen van mantelzorgondersteuning te ontwikkelen, wat een wettelijke verplichting is.

Volgens plan

Stand van zaken:

In het eerste kwartaal is vooral aandacht besteed aan de uitvoering van Mantelzorg Zevenaar. In een parallel proces is gewerkt aan een procesvoorstel hoe de doorontwikkeling eruit kan zien. We kijken of er slimme combinaties te maken zijn met de uitvoering van mantelzorgtaken zoals Caleidoz dat nu vormgeeft en de taken van Mantelzorg Zevenaar.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

130.000

130.000

130.000

36

Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE

Organisatiebreed is afgesproken dat voor alle maatschappelijke partners er, net als de verbonden partijen, een taakstellende korting op de kosten van de bedrijfsvoering moet worden gerealiseerd. Op basis van de taakstellende opgave gaat het om 2,5% in 2022 en 5% in 2023, of zoveel eerder als mogelijk.

Volgens plan

Stand van zaken:

Het bezuinigingsbesluit is besproken met de regiomanager en gemeld in de subsidiebeschikking 2020. De bezuiniging start vanaf 2022. In 2020 is verder geen verdere actie nodig.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

0

2.500

5.000

37

Bijzondere bijstand - eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden

Bijzondere bijstand verlenen wij aan inwoners die niet beschikken over middelen om te voorzien in bijzondere en noodzakelijke kosten.
Voorstel is om de kosten voor de eigen bijdrage Wmo niet meer uit de bijzondere bijstand te vergoeden. De gemeentelijke collectieve zorgverzekering biedt voor de eigen bijdrage Wmo een vergoeding en is voorliggend op bijzondere bijstand.

Volgens plan

Stand van zaken:

Het bezuinigingsvoorstel moet worden verwerkt in de beleidsregels bijzondere bijstand. Deze beleidsregels worden dit jaar aangepast en treden in 2021 in werking.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

20.000

20.000

20.000

38

Bijzondere bijstand - vergoeding huisinrichting verlagen

Bijzondere bijstand verlenen wij aan inwoners die niet beschikken over middelen om te voorzien in bijzondere en noodzakelijke kosten.
Het voorstel is om de vergoedingen bij een complete huisinrichting vanuit de bijzondere bijstand te verlagen. Inwoners kunnen sommige goederen tweedehands aanschaffen. Concreet voorstel is om 60% van de richtlijnen van tarieven Nibud aan te houden in plaats van de huidige 70%.  

Volgens plan

Stand van zaken:

Het bezuinigingsvoorstel moet worden verwerkt in de beleidsregels bijzondere bijstand. Deze beleidsregels worden dit jaar aangepast en treden in 2021 in werking.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

8.000

8.000

8.000

39

Bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepas versoberen

Kinderen moeten mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht de financiële situatie van hun ouders. In het kindpakket zitten minimaregelingen en voorzieningen die hieraan tegemoet komen, waaronder de fietsregeling, stad-in-bonnen en Meedoenpas. Landelijk krijgt de gemeente hier financiële middelen voor (zogenaamde Klijnsmagelden).
Voor kinderen en volwassenen is er daarnaast de Gelrepas. Met de GelrePas kunnen inwoners met een minimuminkomen met korting of gratis meedoen aan sport en cultuur. Denk aan het lidmaatschap van een sportvereniging.
Er ligt echter geen wettelijke verplichting aan deze beide onderdelen ten grondslag. Het voorstel is om het kindpakket en de Gelrepas te versoberen door:
1.   De Meedoenpas van Arriva uit het kindpakket af te schaffen. Met deze pas kunnen jongeren tussen de 12 en 18 jaar zelfstandig en vrij reizen in het openbaar vervoer in de daluren en weekenden.
2.   De Stad-in-bonnen uit het kindpakket af te schaffen of te beperken. Gezinnen met kinderen tot 18 jaar krijgen jaarlijks cadeaubonnen waarmee ze zelf bijvoorbeeld schoenen, kleren of speelgoed kunnen kopen.
3.   De Gelrepas om te bouwen naar een eenvoudigere regeling. Er is behoefte aan een alternatief systeem waarin het lokale aanbod meer aandacht krijgt en inwoners makkelijker zelf een keuze kunnen maken. Hierbij wordt aangesloten bij een regionaal traject om te kijken naar een regeling waarin meer gedigitaliseerd wordt en er minder administratieve handelingen nodig zijn, waardoor op de organisatiekosten bespaard kan worden.

Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad een amendement met betrekking tot dit voorstel aangenomen. Besloten is om deze bezuiniging de eerste drie jaar te versoberen. Dit betekent dat het bezuinigingsbedrag in 2020 t/m 2022  € 50.000 wordt. In 2023 blijft het bezuinigingsbedrag ongewijzgd € 105.000.

Volgens plan

Stand van zaken:

De Meedoenpas is met ingang van 2020 afgeschaft en de Stadinbonnen worden eind 2020 met een aangepast tegoedbedrag verstrekt. Daarnaast wordt een alternatief systeem voor de Gelrepas ingekocht met lagere uitvoeringskosten. Om dit alternatief systeem te implementeren worden in 2020 eenmalig implementatiekosten gemaakt. Deze worden bekostigd uit het minimabeleid.  

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

50.000

50.000

50.000

105.000

40

Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders

De gemeente koopt de maatschappelijke begeleiding van statushouders in bij Vluchtelingenwerk. De gemeente neemt o.a. het VIP-traject (18 maanden) af. Dit traject, gericht op integratie en participatie, is intensiever en duurt langer dan het basistraject maatschappelijke begeleiding. Voorstel is om enkel nog basistrajecten (8 maanden) af te nemen.

Volgens plan

Stand van zaken:

Met Vluchtelingenwerk maken we dit jaar concrete afspraken over de maatschappelijke begeleiding aan statushouders in 2021 en de hiervoor geplande bezuiniging. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de nieuwe wet inburgering per 1 juli 2021 en de mogelijke consequenties hiervan voor de maatschappelijke begeleiding.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

0

8.000

8.000

8.000

41

Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren

Dit voorstel ziet erop toe dat in totaal € 2.000.000 taakstellend in 2023 wordt bespaard door het implementeren van de verbetervoorstellen voor jeugd en wmo.  

Deze voorstellen  zijn o.a.:
- (extra) inzet van een kwaliteitsmedewerker,
- het herindiceren van al verleende beschikkingen,
- intensivering van de inzet van de POH-ers,
-  instellen van een innovatief maatwerkbudget om creatieve oplossingen te initiëren,
- meer regie op de jeugdzaken te voeren,
- een poortwachtersfunctie voor de indicatiestelling op dyslexie te realiseren,
- aanpassen en toepassen  beleid huishoudelijke hulp
- nieuwe keuzes maken binnen het beleid voor jeugdgezondheidszorg
- herijken bedrijfsprocessen

Naast bovenstaande lokale zaken wordt er regionaal ook ingezet op inkoop en jeugdzorg.

Deze voorstellen worden binnen de organisatie in gang gezet. BDO ondersteunt ons hierbij.

Niet geheel volgens plan

Stand van zaken:

Begin 2020 is het beleidsplan sociaal domein 2020-2023 vastgesteld. Op basis van dit beleidsplan zijn we nu bezig met concrete acties door een uitvoeringsagenda op te stellen. De effecten hiervan moeten er voor zorgen dat de bezuinigingsopdracht wordt gehaald. Op dit moment zien wij geen aanleiding om de bezuinigingsbedragen aan te passen. De huidige situatie maakt het echter ongewis of we de geplande bezuinigingen zonder vertraging behalen. Dat laat onverlet dat onze inzet daar wel op gericht is.

Voorstel raad:

Kennis nemen van de gepresenteerde stand van zaken.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

1.000.000

1.350.000

1.650.000

2.000.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

42

Bezuinigingen op invoering omgevingswet

In de periode 2019-2022 korten op het budget voor de invoering van de Omgevingswet

Bedragen opgenomen in begroting:         Bedragen na bezuiniging:
2019:  € 769.226                                                € 700.000                  
2020:  € 600.000                                                € 550.000
2021: € 600.000                                                € 550.000
2022: € 600.000                                                € 550.000

Toelichting:
In totaal is  een bedrag geraamd van circa 2,6 miljoen voor de implementatie Omgevingswet. Dit bedrag is als volgt opgebouwd en vloeit voort uit het financieel model van de VNG.

2018      €       190.000,-
2019      €       600.000,-
2020      €       600.000,-
2021      €       600.000,-
2022      €        600.000,-
Totaal      €      2.590.000,-

Bovenstaande bedragen zijn in de kadernota opgenomen voor de komende jaren.
De VNG hanteert daarbij de volgende verdeling
•   Bedrijfsarchitectuur: werkprocessen aanpassen, aanpassen producten- en dienstencatalogus, programmamanager, programmateams, opleidingsmateriaal, omscholing, competentieontwikkeling, risicomanagement en beheersmaatregelen risicomanagement.
•   Dienstverlening: aanpassingen klantcontactcentrum, publiekscampagnes en burgerparticipatie.
•   Informatiearchitectuur: aanloopkosten informatiearchitectuur, aansluitkosten digitaal stelsel, opstellen en definiëren nieuwe ICT standaarden, verankeren nieuwe standaarden, ordenen gemeentelijke administratie, digitaliseren informatie, kwaliteitsborging, transitiekosten invoeringsondersteuning.
•   Wet- en regelgeving, instrumenten en regelbeheer: opstellen omgevingsvisie, implementeren omgevingsvisie in organisatie, ontwikkelen omgevingsprogramma’s, ontwikkelen omgevingsplannen en pilots.
•   Relatie- en stakeholdermanagement: het aanpassen van de website en kostenvoordeel uit samenwerking met partners.

Gerealiseerd

Stand van zaken:

De vastgestelde bezuinigingsbedragen hoeven niet te worden aangepast. De opgave is binnen de bedragen uit te voeren tot en met 2022.  

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

50.000

50.000

50.000

0

43

Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen

Het in ontwikkeling brengen van  het volgende buurtschap De Holtkamp. Het gaat dan om het vierde buurtschap van de in totaal geplande 5 buurtschappen.

Een voorzichtige raming laat zien dat elke extra woning een “netto” opbrengst van € 15.000,- oplevert. Uitgaande van 100 woningen levert dit € 1.500.000,- op.
Het betreft dan een eenmalige opbrengst en meer structureel gaat het om inkomsten vanuit onder andere gemeentelijke belastingen en gemeentefonds.  Door een vrijval van de verliesvoorziening kan een structurele rentebesparing worden ingeboekt.

Dit voorstel ziet op een incidenteel bedrag van € 1.500.000 en een structureel bedrag van jaarlijks € 30.000.

Niet geheel volgens plan

Stand van zaken:

We hebben de planvorming opgestart. De uitgangspunten zijn in beeld gebracht en momenteel wordt het stedenbouwkundig model uitgewerkt. Vervolgens zal er een grondexploitatie worden opgesteld. Die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter vaststelling. De planvorming is niet verwerkt bij de herziening van de grex per 01-01-2020,  daarom wordt de genoemde bezuiniging mogelijk later gerealiseerd.  Afhankelijk van de door de raad gemaakte keuzes bij vaststelling zullen de bezuinigingsbedragen naar boven dan wel beneden worden bijgesteld.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

30.000

30.000

30.000

30.000

44

P&R Spoorallee laten vervallen

Laten vervallen bedrag voor P&R op de Spoorallee.

Binnen de grondexploitatie Zevenaar Oost Bedrijven is een budget opgenomen ten behoeve van de realisatie van een P&R op de Spoorallee. Dit budget is in 2010 geformaliseerd en houdt verband met een nog te realiseren station Zevenaar Oost. De bedoeling was om een bijdrage beschikbaar te stellen voor de exploitatie van een P&R nabij dit station. Het idee was onder meer dat autoreizigers vanaf de A12 de snelweg zouden verlaten en in ruil voor een (goedkoop) parkeerkaartje de trein zouden nemen.

Vrijval van dit budget zou een eenmalig voordelig effect hebben op de grondexploitatie van € 2.615.000,-. Met dit bedrag kan de bestaande verliesvoorziening komen vrij te vallen. De vrijval van dit bedrag betekent daarnaast een structureel voordeel als het gaat om de rentetoerekening. Immers, aan een verliesvoorziening dient jaarlijks rente te worden toegevoegd van 2%. De rentebesparing bedraagt € 52.000,- wat structureel is.

Bezuinigingsvoorstel:
Eenmalig € 2.615.000,-.
Structureel € 52.000,- (rentebesparing)

Volgens plan

Stand van zaken:

De genoemde vrijval van het budget vindt conform planning plaats bij de herziening van de grondexploitatie per 1 januari 2020. Hierdoor wordt de bezuinigingstaakstelling gerealiseerd.

2020

2021

2022

2023

Vastgesteld bezuinigingsbedrag

52.000

52.000

52.000

52.000

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 09:41:54 met de export van 06/16/2020 09:39:27