Programma's

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden ruimtelijke ordening, grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) en wonen.

Wat willen we?

Wij willen een gemeente zijn waar het aantrekkelijk wonen, werken en leven is.

Ontwikkelingen

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
In Zevenaar proberen we bouwprojecten zo veel mogelijk door te laten gaan. Wij zoeken daarbij actief naar oplossingen binnen de landelijke wet- en regelgeving betreft de stikstofuitstoot. Per project en vergunningaanvraag moeten we aantonen dat voldaan wordt aan de stikstofkaders. Bij omgevingsvergunningen maken we gebruik van zogenaamde AERIUS-berekeningen die de depositie op stikstofgevoelige natuur berekenen. Mocht er sprake zijn van een toename van de nieuwe norm, dan is een vergunning of een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) van de provincie noodzakelijk.

PFAS.
De PFAS heeft afgelopen jaar gezorgd voor de nodige problematiek bij de realisatie van infrastructurele werken en woningbouwprojecten. Dit omdat vrijkomende grond volgens het stringente beleid (norm) niet kon worden verwerkt of afgezet. Inmiddels is de landelijke norm verhoogd en vastgesteld op 0,8 ug/kg.ds. Dit is voor Zevenaar een werkbare situatie. Op basis van de eerste onderzoeken, zoals bij de reconstructie van de Arnhemseweg en de weg Hengelder, blijkt dat wij ruim onder deze norm blijven. Vanuit de Milieu Regio Arnhem (MRA) wordt de bodemkaart in de tweede helft van 2020 aangepast met PFAS. Op basis van deze bodemkaart kunnen de PFAS-grondstromen en toepassingen binnen Zevenaar plaatsvinden bij de realisatie van projecten en woningbouw. Deze nieuwe (PFAS) bodemkaart moet bestuurlijk worden vastgesteld.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
De doelstellingen van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn om de bouwkwaliteit te verbeteren en de positie van de consument te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Tot nu toe verleende het bevoegd gezag een omgevingsvergunning wanneer de aanvrager aannemelijk had gemaakt dat het bouwwerk zou gaan voldoen aan de bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit. Het bevoegd gezag hield, na het verlenen van de vergunning, toezicht op de naleving van de voorschriften. Deze technische werkzaamheden verschuiven voor een gedeelte naar private marktpartijen.  Afgesproken is dat de Wkb eerst in de praktijk voldoende getoetst zou moeten worden door middel van proefprojecten. Hiermee kan in beeld worden gebracht hoe het proces verloopt en wat de financiële effecten zijn en kan in de praktijk ook geoefend worden met de veranderende rollen.
Bouwpartijen gaan nog terughoudend om met het opstarten van proefprojecten. Momenteel zijn in de regio slechts enkele proefprojecten opgestart, dit is te weinig om de effecten goed te kunnen meten en de wet te kunnen invoeren.  Mogelijk dat de invoering van de Wkb, per 1 januari 2021, hierdoor samen met de Omgevingswet tot nadere datum wordt uitgesteld.

Woningmarkt.
De woningmarkt is aangetrokken. De regio heeft te maken met een autonome groeiopgave, een bestaand woningtekort en kent hoge binnenkomende migratie vanuit binnen- en buitenland door haar positie als aantrekkelijke regio met hoogwaardige kennisinstellingen. De groeivraag blijft (ook) hoog in Zevenaar en de productie neemt verder toe in Zevenaar. In 2018 zijn 112 nieuwbouwwoningen opgeleverd en 2019 zijn er 195 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Om te kunnen voldoen aan de vraag is een verdere groei in woningbouw productie wenselijk dan wel noodzakelijk. Wij zien ruimte voor de toevoeging van 150 tot 200 woningen per jaar de komende jaren (in ieder geval tot 2030). Wij zetten daarom in op realisatie en versnelling van de opgave de komende jaren en bieden daarbij ruimte voor een jaarlijkse toevoeging van 150 tot 200 woningen.

Woondeal regio Arnhem - Njmegen.
Op 4 maart 2020 is de Woondeal regio Arnhem - Nijmegen getekend. Aanleiding hiervoor zijn de toenemende woningtekorten en de complexiteit van de stedelijke vraagstukken. Daarom hebben het ministerie van BZK, de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland de afgelopen maanden aan een woondeal gewerkt. Doel van deze woondeal is om tot een gezamenlijke inzet van instrumentarium en middelen te komen om opgaven op de woningmarkt op te pakken. De woondeal bevat een zestal kernafspraken, waar onder woningbouwopgave en versnelling en betaalbaarheid. Met betrekking tot de woningbouwopgave en versnelling zijn de locaties Hof, Holtkamp en BAT opgenomen bij de versnellingslocaties in de woondeal.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 6.720

4,9 %

Baten

€ 6.262

4,6 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 09:41:54 met de export van 06/16/2020 09:39:27