Programma's

0. Bestuur en ondersteuning

0. Bestuur en ondersteuning

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen.

Wat willen we?

We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. We willen open staan voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten.
We willen dat onze inwoners onze dienstverlening als goed en betrouwbaar ervaren. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn.

Ontwikkelingen

Versterking samenwerking in Regio Arnhem Nijmegen
Begin 2019 hebben de 18 colleges van B&W van de gemeenten in de Regio Arnhem Nijmegen het initiatief genomen om te komen tot versterking van de regionale samenwerking. Die versterking is nodig vanwege een dubbele urgentie: slagkracht in de opgaven én transparantie/ democratische legitimatie.
De regio heeft een te bleek profiel en benut daardoor de potenties onvoldoende. Daarnaast voelen de raden en colleges van de Regio onvoldoende zicht en grip op de regionale agenda.
In een  proces met betrokkenheid van alle colleges en raden, maar ook andere overheids- en maatschappelijke partners zijn voorstellen ontwikkeld om met de regionale samenwerking weer een flinke stap voorwaarts te zetten en de Regio Arnhem Nijmegen terug te brengen in de top van de Nederlandse metropoolregio’s. Nog voor het zomerreces 2020 zullen de gemeenteraden zich over de voorstellen kunnen uitspreken.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 21.630

15,7 %

Baten

€ 88.682

65,0 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 09:41:54 met de export van 06/16/2020 09:39:27