Financiën

Overzicht financiële effecten 1e Voortgangsrapportage

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Baten

1. Autonome ontwikkelingen

312

179

295

296

Actualisatie belastinginkomsten

433

233

233

233

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

-122

-120

-120

-119

Bijstelling specifieke uitkering 'Onderwijsachterstandenbeleid' (OAB)

153

153

153

153

Precario op kabels en leidingen

-116

-116

0

0

Opbrengst verhuur sportaccommodaties

30

30

30

30

Vermindering opbrengst oud papier

-30

0

0

0

Dividend Vitens

-35

0

0

0

2. Actualisatie bestaand beleid

-1.009

338

1.212

Regeling reductie energiegebruik

447

0

0

0

Ontwikkeling uitkeringslasten/-baten

371

0

0

0

Bouwaanvragen; extra legesinkomsten en extra capaciteit

315

0

0

0

Afwijkingen op bezuinigingsvoorstel vastgoed

-3.672

338

1.212

0

Vereffening voormalige stadsregio

29

0

0

0

Actualisatie bezuiniging door uitbreiding Groot Holthuizen

1.500

0

0

0

4. Administratieve wijzigingen

39

39

39

39

Invoering Wet verplichte GGZ

39

39

39

39

Totaal mutaties 1e Voortgangsrapportage - Baten

-658

557

1.546

335

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

427

-30

-27

-14

Financiële basis op orde - LVB-zorg

-39

-39

-39

-39

Correctie raming jeugdhulp crisis

40

40

40

40

Heffing belastingen

18

18

18

18

Correctie Financiële basis op orde - Veilig Thuis

43

43

43

43

Aanpassing rente i.v.m. aantrekken vaste financieringsmiddelen

-344

-332

-319

-306

Bijstelling specifieke uitkering 'Onderwijsachterstandenbeleid' (OAB)

153

153

153

153

Inhuur derden wegens ziekte

250

0

0

0

Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland

-130

0

0

0

Actualiseren budget onderwijshuisvesting i.v.m. hogere kosten onroerendezaakbelastingen

28

28

28

28

Bestrijding eikenprocessierups

50

0

0

0

Extra kosten belastingenapplicatie

27

0

0

0

Actualiseren budgetten voor het minimabeleid

263

0

0

0

Actualiseren budget Participatiewet

49

49

49

49

Actualiseren bijdragen gemeenschappelijke regeling VGGM

-1

0

0

0

Subsidies Peuterspeelzaalwerk

20

10

0

0

2. Actualisatie bestaand beleid

-573

271

789

203

Afrondingsverschillen journaalposten bezuinigingen

0

0

-1

-1

Regeling reductie energiegebruik

447

0

0

0

Gevolgen verbeterde meldcode Stichting Veilig Thuis

61

61

61

61

Kostenverhoging fiscale handhaving

18

0

0

0

Onderhoudscontract stadspaslezers

5

5

5

5

Ontwikkeling uitkeringslasten/-baten

991

0

0

0

Actualiseren bijdrage 2020 GR-SDL-RSD exploitatielasten

-114

0

0

0

Actualiseren budget Combinatiefuncties

61

61

61

61

Actualiseren bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)

-110

0

0

0

Bouwaanvragen; extra legesinkomsten en extra capaciteit

215

0

0

0

Inhuur waarnemend griffier

25

0

0

0

Afwijkingen op bezuinigingsvoorstel vastgoed

-2.172

174

693

107

Actualisatie bezuiniging door uitbreiding Groot Holthuizen

0

-30

-30

-30

4. Administratieve wijzigingen

39

39

39

39

Invoering Wet verplichte GGZ

39

39

39

39

Totaal 1e Voortgangsrapportage - Lasten

-107

281

801

228

Totaal mutaties 1e VGR voor bestemming

-551

276

745

107

Mutaties reserves

Onttrekkingen

0

0

0

0

Toevoegingen

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

0

0

0

0

Totaal mutaties 1e VGR na bestemming

-551

276

745

107

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen
Financiële basis op orde - LVB-zorg

Overheveling/aanpassing budgetten in het kader van het project Financiële basis op orde. Naast een aantal administratieve wijzigingen, zijn mutaties doorgevoerd om de budgetten op het juiste niveau te brengen.

Correctie raming jeugdhulp crisis

Binnen het project 'Financiële basis op orde' zijn in 2019 de budgetten aangepast aan de werkelijk te verwachten uitgaven. Dit gold ook voor de post 'Jeugdhulp crisis'. Daarbij is echter abusievelijk een fout bedrag aangehouden. De verwachte kosten op deze post bedragen € 975.000. Er is echter slechts een bedrag van € 935.000 geraamd. Het verschil van € 40.000 wordt nu bijgeraamd.

Heffing belastingen

Als vervolg op het project financiële basis op orde is  een splitsing in de budgetten gemaakt van "heffing" en "invordering" van belastingen. Het gaat ook om een wettelijk verplichte functiescheiding. Het budget dat nodig is voor heffing van belastingen, is structureel € 18.000 te laag.

Actualisatie belastinginkomsten

Naar aanleiding van herwaardering WOZ, de vaststelling van de belastingverordeningen in december 2019 en de doorberekende areaaluitbreiding verwachten wij meer belastinginkomsten voor 2020.  

Correctie Financiële basis op orde - Veilig Thuis

De raming wegens de bijdrage aan de Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden in onze Meerjarenbegroting 2020 – 2023 was gebaseerd op gegevens uit de vastgestelde begroting 2019 van deze stichting. Hierin was voor Zevenaar een gemeentelijke jaarbijdrage van € 236.669 opgenomen. Dit leidde tot een raming in onze begroting 2020 van € 237.000. Hierbij hebben we echter geen rekening gehouden met de trendmatige aanpassing van de raming in de begroting 2020 van de stichting, waarin voor onze gemeente een bijdrage van € 255.124 is opgenomen. Daarnaast heeft u in de Kadernota 2020 – 2023 reeds rekening gehouden met een verdere verhoging van de bijdrage met € 25.000. Dit hield verband met een stijging van het aantal meldingen bij de stichting als gevolg van de invoering van een verbeterde Meldcode, waarbij werd verwacht dat dit tot een overschrijding van de raming zou leiden. Een juiste raming ten tijde van het opstellen van onze Meerjarenbegroting 2020 – 2023 had derhalve € 280.124 moeten zijn. Dit corrigeren we hier.

Aanpassing rente i.v.m. aantrekken vaste financieringsmiddelen

Door het aantrekken van 3 vaste geldleningen voor in totaal € 25 miljoen tegen zeer lage rentetarieven worden de ramingen op het taakveld Treasury aangepast.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

De berekening van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op een steeds groeiend aantal maatstaven. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld het aantal inwoners, het aantal basisschoolleerlingen, het aantal woonruimten en de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen. Ten behoeve van de 1e Voortgangsrapportage 2020 hebben wij  de belangrijkste maatstaven geactualiseerd (= aangepast aan de werkelijke gegevens per 1 januari 2020). Met name de stijging van de WOZ-waarden, hoger dan we bij het opstellen van de begroting verwachtten, leidt tot een daling van de raming. Daarnaast hebben we de berekening aangepast aan de laatst verschenen circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het effect hiervan is voor de jaren 2020 tot en met 2023 echter relatief gering.

Bijstelling specifieke uitkering 'Onderwijsachterstandenbeleid' (OAB)

De specifieke uitkering van het rijk voor het OAB wordt jaarlijks bijgesteld. Op basis van de voorlopige beschikking van het ministerie worden de hierop betrekking hebbende in- en uitgavenbudgetten aangepast. De mutaties hebben geen effect op het resultaat.

Inhuur derden wegens ziekte

De prognose van de ontwikkeling van het budget ziektevervanging ziet er ongunstig uit. Met name de vervanging van een aantal langdurig zieke medewerkers vraagt veel van het budget. We ramen in 2020 incidenteel € 250.000 bij. Hiermee komt het bijgestelde budget 2020 uit op € 540.000.

Precario op kabels en leidingen

De raming voor precariobelasting op kabels en leidingen is structureel te hoog opgenomen.

Bijdrage Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Centraal Gelderland

Op grond van de bijgestelde begroting 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) is de bijdrage voor deelnemende gemeenten verlaagd. Voor Zevenaar is het te verwachte voordeel voor 2020, lagere bijdrage aan de MGR, € 100.000. Daarnaast verwachten we dat de bijdrage voor begeleiding van personen met loonwaarde < 25% lager zal zijn (voordeel € 30.000) i.v.m. de hogere uitstroom in het afgelopen jaar (2019).

Opbrengst verhuur sportaccommodaties

In de begroting 2020 is geen rekening gehouden met de jaarlijkse indexeringen i.v.m. de verhuur van de gemeentelijke accommodaties aan Ataro BV. De indexering is alsnog geraamd.

Actualiseren budget onderwijshuisvesting i.v.m. hogere kosten onroerendezaakbelastingen

In de afgelopen jaren zijn de onroerendezaakbelastingen (ozb) voor niet woningen verhoogd. Deze hogere lasten zijn niet verwerkt in de raming voor 2020 en verder van de ozb voor onderwijshuisvesting.

Vermindering opbrengst oud papier

Vanwege een dalende marktprijs ramen wij de opbrengst aan oud papier in 2020 af met € 30.000,-.

Bestrijding eikenprocessierups

Voor 2020 worden, net als in 2019, veel eikenprocessierupsen verwacht. Om de overlast te beperken is inhuur van specialisten nodig. De extra kosten worden geraamd op € 50.000,-.

Dividend Vitens

Over 2019 luidt het dividendvoorstel dat Vitens geen dividend uit keert aan haar aandeelhouders. De solvabiliteit ligt onder de 30% waardoor er conform het financiële beleid van Vitens (vastgesteld op de AvA van juni 2019) geen dividend wordt uitgekeerd. Dit voorstel is goedgekeurd door de aandeelhouders. In 2020 betekent dit een nadeel van € 35.000.

Extra kosten belastingenapplicatie

We zijn genoodzaakt extra uitvoeringskosten te melden in verband met de conversie naar het nieuwe belastingpakket. Eenmalig zijn er aanvullende werkzaamheden gedaan om de bestanden juist en volledig te maken.

Actualiseren budgetten voor het minimabeleid

De diverse budgetten voor het minimabeleid worden geactualiseerd n.a.v. de prognose van de te verwachten kosten voor 2020 en werkelijke uitgaven over 2019. Een deel van de stijging (€ 24.000) heeft betrekking op incidentele implementatiekosten voor de GelrePas. Het overige deel is naar verwachting structureel en nemen we mee in de op te stellen Kadernota 2021-2024.

Actualiseren budget Participatiewet

In de septembercirculaire 2019 zijn bedragen die gemeenten ontvangen via de algemene uitkering voor de uitvoering van de Participatiewet geactualiseerd. De extra middelen hebben betrekking op een correctie van de loon- en prijsbijstelling (€ 28.000) van de integratie-uitkering / Participatie en toevoeging van een bedrag voor onderzoekskosten (20.000) i.v.m. wijziging van de financieringssystematiek van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Actualiseren bijdragen gemeenschappelijke regeling VGGM

De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VGGM voor Bevolkingszorg, GGD, JGZ en voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn aangepast aan de inwoneraantallen per 1 januari 2019.

Subsidies Peuterspeelzaalwerk

Bij de totstandkoming van het project 'financiële basis op orde' is er een te hoog bedrag afgeraamd. Hierdoor ontstaat er naar verwachting een tekort van € 20.000 ten op opzichte van de begrotingscijfers voor 2020.

2. Actualisatie bestaand beleid
Afrondingsverschillen journaalposten bezuinigingen

Bij de bezuinigingsopdracht zijn bezuinigingen veelal afgerond. In sommige gevallen is het noodzakelijk de niet afgeronde bedragen in de administratie te muteren. De afrondingsverschillen die hierdoor ontstaan worden verzameld op de post algemene baten en lasten.

Regeling reductie energiegebruik

Geraamd worden de specifieke uitkering van het Rijk in het kader van de Regeling reductie energiegebruik en de hieruit te verrichten uitgaven. Het doel van de regeling is het verminderen van de CO2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren en, in ondergeschikte mate, huurders. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee huiseigenaren voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te treffen.

Gevolgen verbeterde meldcode Stichting Veilig Thuis

Sinds de invoering van een verbeterde Meldcode wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op Veilig Thuis Gelderland-Midden. Dit blijkt vooral uit het stijgende aantal meldingen en adviesaanvragen. Hierdoor is bij de stichting een uitbreiding van de formatie noodzakelijk voor de directe uitvoering van wettelijke taken. Maar ook is extra formatie nodig om invulling te kunnen geven aan personele regelingen, zoals vitaliteitsverlof en ouderschapsverlof. Deze uitbreidingen hebben ook consequenties voor de indirecte, ondersteunende werkzaamheden. Dit alles leidt tot een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de stichting Veilig Thuis, hoger dan het bedrag van € 25.000 waarmee in onze Kadernota 2020 – 2023 reeds rekening was gehouden. Op basis van de meest recente cijfers houden we rekening met een bijdrage door onze gemeente van € 341.260. We passen de raming hierop aan.

Kostenverhoging fiscale handhaving

In 2019 is er een aanbesteding geweest voor de fiscale handhaving van betaald parkeren. Hier zijn geen inschrijvingen voor geweest. Wij hebben daarom het contract met de huidige uitvoerende partij met 1 jaar verlengd. Mede door de nieuwe WAB (wet arbeidsmarkt in balans) zijn de tarieven verhoogd en zal de fiscale handhaving €15.000-€20.000 duurder worden dan in 2019.

Onderhoudscontract stadspaslezers

Wij hebben in 2020 een onderhoudscontract voor de stadspaslezers afgesloten met de leverancier van Stadsparkeren. Dit contract was er niet en ook de vervanging van de stadspaslezers was niet begroot. Dit contract kost € 5.000 per jaar.

Ontwikkeling uitkeringslasten/-baten

Op grond van de voorlopige bijdrage (BUIG/gebundeld budget inkomensdeel) voor 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de prognose van de Regionale Sociale Dienst (RSD) van de te verwachten uitkeringslasten worden zowel de inkomsten als de uitgaven geactualiseerd. In de Kadernota e.o. meerjarenbegroting 2021-2024 wordt een voorstel opgenomen waarin de structurele effecten voor de inkomensvoorzieningen zullen worden verwerkt.

Actualiseren bijdrage 2020 GR-SDL-RSD exploitatielasten

Op basis van de definitieve begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers v.w.b. de exploitatielasten van de Regionale Sociale Dienst (RSD) wordt de verdeling over de diverse budgetten binnen het sociaal domein geactualiseerd.

Actualiseren budget Combinatiefuncties

In de begroting 2020 is in de raming van de salarissen geen rekening gehouden met de kosten voor de formatie (van 1,0 fte) van de combinatiefunctie. De, in de algemene uitkering opgenomen geoormerkte middelen, ramen wij alsnog binnen het betreffende budget voor combinatiefuncties. Voor de werkzaamheden/activiteiten wordt personeel ingehuurd tot het maximum van de kosten voor 1 fte.
Het budget 2020 voor combinatiefuncties is verhoogd. Deze aanpassing is opgenomen in mutaties van algemene uitkering/decembercirculaire 2019 en is budgettair neutraal.

Actualiseren bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL)

In november 2019 is de begroting vastgesteld van de GRHVOL. De ramingen in onze begroting worden hier op afgestemd. In afwachting van de (concept) meerjarenbegroting 2021 van de GRHVOL worden de structurele effecten verwerkt in de Kadernota 2021-2024 en/of de meerjarenbegroting 2021-2024.

Bouwaanvragen; extra legesinkomsten en extra capaciteit

Wij verwachten voor 2020 een stijging van de legesinkomsten, uitgaande van een toename van het aantal aanvragen in 2019 en het 1e kwartaal van 2020. Met name door enkele grote projecten (o.a. woningbouw BAT-terrein en 7poort) kunnen we binnen programma 8 de opbrengsten bijramen met € 315.000. Voor de afhandeling van de aanvragen hebben we extra ondersteuning nodig. De kosten hiervan ramen we binnen programma 0 op € 215.000.

Inhuur waarnemend griffier

Na het vertrek van de vorige griffier in 2019, is door uw raad een waarnemend griffier benoemd. Het inhuurcontract is verlengd tot 1 oktober 2020. De loonsom is niet afdoende om de werkelijke inhuurlasten af te dekken. Wij ramen een nadeel van € 25.000.

Afwijkingen op bezuinigingsvoorstel vastgoed

Vanwege het uitstellen van de verkoop van vastgoed zoals opgenomen in het bezuinigingsvoorstel ontstaat er een nadeel in de begroting.

Het incidentele nadeel op boekwinst ontstaat door de verschuiving en/of afstel van verkoop van deze panden. In 2020 is dit nadeel € 1.500.000. In 2021 ontstaat een voordeel van € 300.000,- en in 2022 een voordeel van € 655.000,- ten opzichte van de bezuinigingsmaatregel. Per saldo is dit een negatieve incidentele afwijking van € 545.000 in de begroting.

Dit nadeel wordt deels veroorzaakt doordat de verkoop van Vestersbos is komen te vervallen. Er loopt nu een haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw voor primair- en voortgezet onderwijs op deze locatie.
Deze locatie was eerst deels aangemerkt voor woningbouw en is in die hoedanigheid verwerkt als bezuinigingsmaatregel. Met een andere bestemming (onderwijs) wordt deze bezuiniging vooralsnog niet behaald. De gederfde boekwinst bedraagt ca € 250.000,-.

Naast het incidentele nadeel is ook sprake van een nadeel in de exploitatiekosten in 2021 van circa € 135.000, aflopend naar een nadeel van circa € 107.000 in 2023.
Het nadeel dat in 2023 resteert, is volledig te wijten aan het feit dat de verkoop Vestersbos niet doorgaat en de exploitatiekosten doorlopen totdat dit pand verkocht of gesloopt is.

De verschuivingen in tijd hebben te maken met het opstellen van de ruimtelijke kaders zodat we vastgoed  voor de juiste marktconforme prijs kunnen verkopen.

Om de verkoop van de panden mogelijk te maken zijn er frictiekosten in de vorm van wijzigingskosten van bestemmingsplannen en (mogelijke) bodemonderzoeken. Mogelijk dat het wijzigen van bestemmingsplannen van locaties resulteert in een hogere verkoopopbrengst dan eerder is aangenomen. Daarvoor is er € 50.000 budget benodigd verdeeld over de jaren 2020 en 2021. Met dit bedrag is bij het incidentele nadeel rekening gehouden.

Om het verlies aan opbrengsten te compenseren starten we een onderzoek om vastgoed, wat niet in het oorspronkelijke bezuinigingsvoorstel is opgenomen, versneld te gaan verkopen.  

Vereffening voormalige stadsregio

In 2015 is de Stadsregio Arnhem Nijmegen opgeheven en het liquidatieplan vastgesteld en uitgevoerd. De gemeente Nijmegen is als vereffenaar aangewezen en regelt alle betalingen en ontvangsten. Na ontvangst van alle kwijtingsbesluiten worden de resterende middelen van in totaal € 500.000 verdeeld. De gemeente Zevenaar ontvangt daarvan eenmalig € 29.000.

Actualisatie bezuiniging door uitbreiding Groot Holthuizen

Bezuiniging wegens de uitbreiding Groot Holthuizen met ca. 100 woningen in een nieuw buurtschap is met een jaar doorgeschoven, van 2019 naar 2020. Dit betekent in 2020 een incidenteel positief resultaat van € 1.500.000,- en voor de jaren vanaf 2021 een structureel voordeel van € 30.000,- wegens renteverschillen.

4. Administratieve wijzigingen
Invoering Wet verplichte GGZ

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet BOPZ (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg nu ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Voor de bijbehorende kosten van de gemeentelijke taken is een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 09:41:54 met de export van 06/16/2020 09:39:27