Financiën

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Baten

0. Bestuur en ondersteuning

88.519

89.907

88.611

88.127

1. Veiligheid

68

68

68

68

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

447

47

47

47

3. Economie

17.027

3.216

4.888

4.888

4. Onderwijs

955

955

911

911

5. Sport, cultuur en recreatie

2.000

971

953

953

6. Sociaal domein

11.568

11.163

11.247

11.163

7. Volksgezondheid en milieu

9.423

9.016

9.016

9.016

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

6.262

4.100

4.438

3.178

Actuele stand begroting - baten

136.268

119.443

120.179

118.351

Lasten

0. Bestuur en ondersteuning

25.892

25.146

24.620

23.533

1. Veiligheid

3.134

3.144

3.134

3.134

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

5.344

4.942

5.029

5.161

3. Economie

17.343

3.432

5.102

5.060

4. Onderwijs

5.575

5.873

5.589

5.627

5. Sport, cultuur en recreatie

9.207

8.072

7.973

7.857

6. Sociaal domein

57.337

54.224

53.405

52.835

7. Volksgezondheid en milieu

11.390

10.399

10.456

10.501

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

6.720

5.763

6.086

4.353

Actuele stand begroting - lasten

141.942

120.994

121.393

118.060

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

62.627

64.761

63.991

64.594

1. Veiligheid

-3.066

-3.076

-3.066

-3.066

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-4.897

-4.895

-4.982

-5.114

3. Economie

-315

-215

-214

-172

4. Onderwijs

-4.620

-4.918

-4.678

-4.716

5. Sport, cultuur en recreatie

-7.207

-7.101

-7.019

-6.904

6. Sociaal domein

-45.769

-43.061

-42.158

-41.671

7. Volksgezondheid en milieu

-1.967

-1.382

-1.440

-1.485

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-459

-1.662

-1.648

-1.175

Actuele stand begroting - saldo

-5.674

-1.550

-1.214

291

Mutaties reserves

0. Bestuur en ondersteuning

108

-909

353

-236

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

135

78

62

62

3. Economie

176

10

10

10

4. Onderwijs

78

73

68

68

5. Sport, cultuur en recreatie

144

112

108

108

6. Sociaal domein

97

28

23

23

7. Volksgezondheid en milieu

407

27

27

27

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

103

-1

2

Totaal mutaties reserves

1.249

-582

654

63

Saldo 1e Voortgangsrapportage na bestemming

-4.425

-2.132

-560

353

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 09:41:54 met de export van 06/16/2020 09:39:27