Programma's

5. Sport, cultuur en recreatie

5. Sport, cultuur en recreatie

Algemeen

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie.

Wat willen we?

We willen een gemeente zijn waar inwoners prettig wonen en waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, culturele activiteiten te ontplooien of hieraan deel te nemen en te recreëren.

Ontwikkelingen

Cultuur en educatie
Cultuur en educatie vormen steeds meer een middel om participatie te bevorderen. Cultuur wordt ingezet om te ondersteunen in complexe vraagstukken als vergrijzing, het bestrijden van eenzaamheid en de integratie van vluchtelingen. In deze ontwikkeling sluiten we aan bij de nieuwe visie voor het sociaal domein. In de loop van 2020 werken wij dit verder uit.

Verenigingen
Wij verwachten verdere veranderingen in het verenigingsleven. Onze samenleving staat de komende tijd voor uitdagingen, zoals teruglopende ledenaantallen en het invullen van bestuursfuncties binnen verenigingen.

Uitbreiding combinatiefunctie
In 2019 is gestart met het onderzoek naar de inzet van de combinatiefunctionarissen. Daarbij is ook het werkgeverschap van combinatiefunctionarissen onderzocht. Vanuit gesprekken met externe partners, werkgevers, medewerkers sociaal domein en de combinatiefunctionarissen is een uitvraag uitgezet om het werkgeverschap uit te besteden.

Vrijetijdseconomie
Wij voeren het vorig jaar vastgestelde Beleidsplan Vrijetijdseconomie in 2020 verder uit.

Beleidskaders

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 9.207

6,7 %

Baten

€ 2.000

1,5 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 09:41:54 met de export van 06/16/2020 09:39:27