Algemeen

Hoofdlijnen

Deze eerste voortgangsrapportage laat zien dat we op schema lopen voor wat betreft de ambities van het coalitieakkoord en collegeprogramma 2018-2022. Het merendeel van de activiteiten loopt volgens planning en staat op groen. Er zijn uiteraard ook activiteiten die op oranje of grijs staan en om uiteenlopende redenen  om extra inzet of maatregelen vragen. Deze activiteiten hebben onze bijzondere aandacht en vragen om gerichte sturing. Uitgangspunt blijft om ook die activiteiten binnen de bijgestelde planning en het aangepaste financiële budget volgens het afgesproken kwaliteitsniveau te realiseren.  

Bij de begroting 2020-2023 heeft u een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld, dat in 2020 en verder zijn financiële vertaling laat zien. In deze voortgangsrapportage rapporteren we voor het eerst over de stand van zaken van de uitvoering van de maatregelen aan de raad. In grote lijnen loopt de realisatie van de bezuinigingen naar tevredenheid. Samengevat laat de monitoring zien dat 40 van de 44 bezuinigingsvoorstellen volgens plan loopt, dat is ruim 90%. Eén bezuinigingsvoorstel heeft, mede gelet op het financiële belang, onze bijzondere aandacht; het voorstel van afstoten van gemeentelijk vastgoed.  

Naast het behalen van de andere doelstellingen uit ons collegeprogramma blijft de focus liggen op het in control komen en blijven om zodoende tot een gezonde en solide financiële situatie te komen. Dat geldt voor alle beleidsterreinen, in het bijzonder voor het sociaal domein. In deze voortgangsrapportage rapporteren wij nog over de bestaande activiteiten in het sociaal domein. Op dit moment zijn wij bezig met het beschrijven van nieuwe activiteiten. Deze nieuwe activiteiten komen in veel gevallen in de plaats van de bestaande activiteiten. Wel hebben wij de beleidsdoelstellingen uit het nieuwe beleidsplan Jeugdwet, Wmo en Participatie opgenomen bij programma 6.

Begin maart is het proces van de 1e voortgangsrapportage ambtelijk opgestart en is informatie opgehaald bij de verschillende organisatie-onderdelen. Op dat moment was de coronacrisis in Nederland nog van beperkte betekenis. De financiële afwijkingen uit deze voortgangsrapportage zijn becijferd zonder rekening te houden met de gevolgen en maatregelen van de coronacrisis. Dit geldt ook voor de planning en stand van zaken van de activiteiten per programma uit ons collegeprogramma. Bij de 2e voortgangsrapportage zullen wij concreet terug komen op de gevolgen en financiële consequenties van deze crisis.

De impact van het coronavirus op de uitvoering van onze taken, beleidsuitvoering en bedrijfsvoering is enorm en doet zich in alle hevigheid voor. We beseffen dat de uitbraak van COVID-19 ingrijpende gevolgen heeft voor iedereen in onze samenleving en ook ingrijpende sociale gevolgen heeft. Denk aan de impact op ondernemers, de scholen, sportverenigingen, sociale ontwrichting etc.  De economische groei slaat om in een krimp en de gevolgen voor de werkloosheid en het onderwijs zijn groot.  

Ook de gevolgen van de corona-uitbraak voor onze gemeente zijn vergaand en doen zich in de volle breedte voor. We noemen in dit kader de gevolgen voor Wmo en jeugdzorg, welzijnsinstellingen, de inkomensvoorzieningen, aanpassingen in onze dienstverlening, lokale belastingen, evenementenbeleid en toeristische sector. Bij de 2e voortgangsrapportage komen wij hier concreter op terug, met onder meer de gevolgen voor de uitvoering van onze taken, de verwachte financiële effecten en een rapportage van bijsturingsmaatregelen. Voorop blijft staan dat we ondanks de onzekere periode en bijzondere omstandigheden de dienstverlening voor inwoners, instellingen en bedrijven en de zorg die onze inwoners nodig hebben blijven garanderen.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 09:41:54 met de export van 06/16/2020 09:39:27